Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hoofdzaak, dat zij in beginsel, zoowel hier als daar, de eigenlijke bouwsteenen vormen van het levende orgaan.

En zoo kunt gij nu den geheelen hond in stukken snijden tot in elk huidsnippertje en elk spiervezeltje en in eiken bloeddroppel: overal doet zich hetzelfde element als grondmassa van de levende stof voor, n.1. die kleine klompjes, die volkomen op dezelfde wijze als metselsteenen aaneengevoegd zijn en het geheele lichaam van den hond op dezelfde wijze opbouwen, als de echte steenen een echt huis.

Men heeft voor die deeltjes een woord moeten uitvinden en is ten slotte overeengekomen zich daartoe van een, wel niet bepaald slechten, maar toch ook niet zeer gangbaren term te bedienen: men noemt die samenstellende, afzonderlijke levende klompjes: „cellen" en zegt: de geheele hond is in al zijne organen in den regel opgebouwd uit millioenen en milliarden van zulke levende „cellen," — hij is een groot gebouw, welks gemeenschappelijke bouwsteen de „c e 1" is. De levensgewoonten, de „werkzaamheden" of „functiën" dezer cellen zijn daarbij zeer verschillend. De cellen van den darm zuigen de voedingssappen op, de cellen van de long verwerken de lucht, die het organisme behoeft, de cellen der hersenen gevoelen, nemen waar, overleggen en regelen de gansche huishouding van het dier als opperste leiding enz. Maar de cellen zelf blijven als zoodanig, in weerwil van de meest verschillende werkzaamheid, zoo goed als volkomen gelijk en vertoonen alle zonder uitzondering den grondvorm van den gemeenschappelijken levens-metselsteen.

De hond, dien wij als voorbeeld gekozen hebben, is een betrekkelijk reeds zeer hoog ontwikkeld dier. Nemen wij nu een lager dier: bijvoorbeeld een gewonen aardworm. Gij vindt weer hetzelfde. Ook hij bestaat niet uit eene gelijkmatige levensstof, doch deze levensstof is ook hier eerst weer in cellen verdeeld en uit een onnoemelijk aantal dezer cellen is dan het lichaam, zijn de organen van den worm samengesteld. Hij is vesl kleiner dan de hond en heeft niet zulke

5*

Sluiten