Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men nieuwe wereld op physiologisch gebied: de wereld van het „oneindig kleine". Eenige tientallen jaren later had een Hollandsch student den moed, om het mannelijk zaad onder den microscoop te bekijken en zag toen de genoemde, op kikvorschlarven gelijkende, huppelende lichaampjes: de zaadcellen of spermatozoïden. Deze ontdekking werd bevestigd en nauwkeuriger onderzocht en verklaard door onzen landgenoot van Leeuwenhoek 5), den voornaamsten natuuronderzoeker der 17e eeuw op microscopisch gebied. Een boezemvriend van Leeuwenhoek : de Graaf 6) ontdekte bijna tegelijkertijd de, naar hem genoemde, blaasjes in den vrouwelijken eierstok, waarin de eitjes van den mensch ontstaan, doch die hij ten onrechte voor de eitjes zelf hield. Het werkelijke ei werd voor de eerste maal eerst veel later waargenomen door von Baer 7) in het jaar 1827.

Eerst sedert dien tijd dagteekent ook de algemeene kennis van het proces der voortplanting in den modernen zin. De besproken bijzonderheden echter van het uitstooten der richtingslichamen en van het vereenigen van den kop der zaadcel met den bol van het eitje, zijn niet vóór 1875, dus eerst in de laatste 25 jaren, met moeite langzamerhand, één voor één, ontdekt geworden. In elk geval hebben wij nu in de gaping onzer kennis, waar vroeger de donkerste nacht heerschte, eenige lichtende sterren ontdekt en door analogie zelfs reeds een vasten melkweg. Hetgeen vroeger omtrent de bevruchting bekend was, vormde eigenlijk slechts de aanleiding daartoe : bij de aanraking van het zaadlichaampje met het ei begint eigenlijk eerst het verborgen werk der bevruchting, waarvan de werkelijke beslissende processen der voortteling, die wij boven verklaard hebben, eerst het g e v o 1 g zijn en ten slotte leiden tot de geboorte van het levensvatbare kind.

En toch : ook deze zoo oneindig vermeerderde kennis van den werkelijken gang van zaken brengt, in het wezen der zaak, niet de minste wijziging in het gronddenkbeeld eener philosophie der voortplanting, die feitelijk reeds zoo oud

Sluiten