Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen.

1. Trilharen zijn uiterst fijne haartjes, die dikwijls aan de vrije oppervlakte van de cellen voorkomen en die, zoolang de cellen in leven zijn, in eene voortdurende golvende beweging verkeeren, welke ten doel heeft om hetgeen zich aan de oppervlakte van het celweefsel bevindt, in één en dezelfde richting voort te bewegen. — 2. De zeeëgels of zeeappels, eene klasse van de Stekelhuidige dieren, met een afgeplat bolvormig, straalsgewijs symmetrisch lichaam, verwant aan de zeesterren. Zij zijn van eene kalkhuid voorzien, die met scherpe stekels bezet is. — 3. Homunculus (= menschje), volgens de alchimisten, de door een chemisch proces voortgebrachte mensch, zooals die in Goethe's Faust door Wagner gedistilleerd wordt. — 4. Bij zonsverduisteringen neemt men, behalve de lichtkroon of corona, langs den omtrek der donkere maanschijf ook een gekleurden dampkring van gloeiend waterstofgas waar, de chromosfeer, waaruit op vele plaatsen prachtige roode vlammen of gasmassa's, de protuberansen, opstijgen. Volgens de nieuwste theorie van prof. Schmidt te Stuttgart zouden de protuberansen geen naar boven geslingerde gasmassa's zijn, doch zouden zij niets anders voorstellen dan optische verschijnselen, veroorzaakt door onregelmatige straalbreking. — 5. Antonie van Leeuwenhoek, geb. in 1632 te Delft, gest. in 1723, de grondlegger van de nieuwere zoölogie en de microscopie. Hij ontdekte de eigenlijke natuur van de zaadcellen en bloedlichaampjes en is vooral beroemd door zijne ontdekking van de infusiediertjes. — 6. Reinier de Graaf, geb. 1641 te Schoonhoven, gest. 1673 te Delft, geneesheer aldaar, was een beroemd anatoom, vooral op het gebied der geslachtsorganen. — 7. Karl Ernst von Baer, beroemd natuuronderzoeker en anatoom, geb. in 1792 in Esthland, gest. 1876, bibliothecaris der Akademie van wetenschappen te St. Petersburg, gaf in 1827 een werk uit over het ontstaan van het ei der zoogdieren en van den mensch. — 8. Patrócles, één der Grieksche helden vóór Troje, vriend van Achilles, door Hector gedood. Thersftes, insgelijks één der strijders voor Troje, van zeer boosaardig karakter, wegens één zijner euveldaden door Achilles gedood. — 9. De Jobsiade, eigenlijke titel: „Leben, Meinungen und Thaten von Hieronymus Jobs, dem Kandidaten," een komisch heldendicht van den

Sluiten