Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedrochtelijke gedrochten, die, van onzen tijd teruggaande, juist tot dien tijd der Ichthyosauriërs, door de zee zwommen, door de lucht fladderden of over de aarde klauterden. Die allen kan men zich voorstellen als eene verschijning uit de geestenwereld, in hunne gevoelens van liefde, in hunne liefdesbetuigingen, onder welke de landen beefden, de oceanen zwollen, het duizendjarige oerwoud uiteenspleet.

Ginds draaft een mammoetspaar, met roode, wollige huid door het zwarte woud van taxusboomen, — en datwei vlak in de nabijheid van het tegenwoordige Berlijn, bij de tegenwoordige ijzerkiesmijnen van Rixdorf, tot waarheen tegenwoordig de, in het electrisch licht schitterende, avond der wereldstad zijn tooverachtig blauwen lichtschijn zendt. Kolossen van de grootte der reusachtigste olifanten, met lange snuiten, die over het gansche woud heen hun oorverscheurend trompetgeluid laten weerklinken, als zij met den donderend zwaren pas der olifanten naderen. De bronstige mannetjes vallen de, eerst weerstrevende, wijfjes aan, onder de hevigste opwinding, tot zij elkaar ten slotte liefkozend met -de snuiten streelen en bij den liefdesstorm, die bij den mammoet wel op dezelfde wijze zal losgebroken zijn als bij den tegenwoordigen olifant, blinken de reusachtige witte, wild gebogen slagtanden in het maanlicht en kronkelen door elkaar heen als vier reuzenslangen, die uit den ruwen tweelingklomp van rood wolhaar te voorschijn komen.

Daar ziet gij twee megatheriën, de reuzenluiaards van Zuid-Amerika, monsters, wier achterdijbeen bijna driemaal zoo dik was als dat van den mammoet en die in zittende houding met hunne armen de dikste boomen omver konden halen. Daar zij ongetwijfeld langzaam in hunne bewegingen waren, zal hunne liefde uiterlijk ook wel zonder eenigen hartstocht geweest zijn. Maar over de uitgestrekte grasvlakte, in wier holen zich reeds de oermensch voorzichtig verborgen hield, zal hun „Aï", de liefdesuitroep der tegenwoordige luiaards, geloeid hebben gelijk de windstoot van een dreigenden orkaan, als de beide geslachten elkaar van het eene

Sluiten