Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rondzwommen, bestonden er nog geen menschen. Er b estonden slechts wezens, die éénmaal menschen zouden worden. Zij plantten zich voort en hielden zich tegenover het eeuwige sterven van het individu volkomen op dezelfde wijze staande, als tegenwoordig de mensch door het groote beginsel van de onsterfelijkheid door de liefde. En na verloop van jaarmillioenen brachten zij het tot de menschelijke gestalte. En het was deze, die dan voortaan weer door de voortplanting behouden bleef.

Wij keeren nog een oogenblik terug tot het eenvoudige tooneel, dat hierboven werd aangeduid als het typische uitgangspunt van alle philosophie der liefde. Een stervende vader, die zijn kind den zegen geeft, — de menschheid, door de liefde gered tot voorbij den dood van het individu. Verplaats uwe gedachten geheel in het geval, dat ons bezig houdt. Zie het gelaat van het kind en daarna dat van den vader. Zijn zij volkomen gelijk aan elkaar ? Beiden zijn menschen. Maar er bestaat een verschil. En dit is niet uitsluitend gelegen in den leeftijd. Het kind zal man worden en toch in sommige gelaatstrekken anders zijn dan de vader. Ook anders dan de moeder. Anders dan de ouders, dan de voorouders in 't algemeen. Het is juist niet alleen een nieuw individu in dien zin, dat het op zijne eigene twee beenen loopt, in plaats van gedurende zijn leven met de ouders, als een lid van hun lichaam, vergroeid te blijven, — en dat het nog met zijne eigene kracht, ja met zijne kracht van voortplanting, blijft voortleven op het oogenblik, dat de vader als afgeleefde grijsaard sterft.

Het kind is individu in het algemeen, eenvoudig nog weer op zich zelf staand, te midden van de geheele menschheid, zoowel vóór hem, als na hem en naast hem.

En toch kunnen wij zeggen : de menschheid leeft ook in hem voort, en zijne individualiteit is eene schakel in de keten van die, door de liefde gewaarborgde, onsterfelijkheid.

Dit kind zal nu weer kinderen hebben, die nogmaals anders zijn. Voorloopig blijven deze kinderen misschien in

Sluiten