Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vóór het Cambrische strand bestaan er, zooals ik zeide, geen overblijfselen van dieren en planten meer. De oorzaak is blijkbaar eene zuiver uitwendige: de nog oudere slib- en zandbezinksels zijn door een merkwaardig kristallisatieproces, als met eene worsthakmachine, door elkaar gewerkt, zoodat elke overlevering van organische vormen van zelf uitgesloten is. Onze verbeelding heeft echter volstrekt geen reden om zich door deze uitwendige, en waarschijnlijk later daarbij komende, zaak de wet te laten stellen. Als aan het Cambrische strand reeds wormen rondkropen en zeekwallen aangespoeld werden, zoo moet daaraan een tijd voorafgegaan zijn, waarin zich zulke wormen en kwallen in eene vroegere oerzee uit nog eenvoudiger dieren ontwikkeld hebben. En ten slotte moet feitelijk ergens een uiterst verwijderd oerstrand gelegen hebben, waar nog slechts de allereenvoudigste organische wezens bestaan hebben. Wezens van die soort, die nog niet eens de scherpe scheiding tusschen plant en dier toelaten, doch waaruit zoowel echte dieren als echte planten zich eerst later, als twee evenwijdige stammen, ontwikkelen zouden. Wezens van de soort der, thans nog in zulke massa's voorhanden, bacillen, wier gansche lichaam slechts een enkel, oogenschijnlijk tamelijk homogeen, klompje van levende stof, — eene enkele cel, voorstelt.

Ook de bacil vertoont „liefde", dat is : vertoont voortplantingsprocessen, waardoor uit levende individu's nieuwe individu's geschapen worden. Natuurlijk op zijne eigene, zeer primitieve manier. Aan hem is alles zóó „eenvoudig" geworden, zóó tot op een enkelen metselsteen uitgewerkt, dat ook de liefde zelf tot het dunst denkbare extract verminderd schijnt te zijn. Wij willen dadelijk nog een woordje daarover spreken — hier voorloopig slechts het eenvoudige feit. De vochtige oerlucht, waarin de bacillen zwermden, — of het oerwater, waarin zij zich kronkelden, of het slib van het oerstrand, waar zij kropen : zij waren reeds het tooneel van zekere allereenvoudigste processen, waardoor individu's

Sluiten