Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zoo zijn wij dar. hiermede feitelijk genaderd tot een „ontstaan van de liefde". Daar het bij deze gewaagde oude histories niet zoozeer op de bijzonderheden aankomt, kunt gij u voorstellen, dat de eerste bacil aan de grens van water, lucht en aarde, dus bijvoorbeeld aan het zeestrand, uit „doode stof, uit het een of andere organische mengsel, plotseling ontstaan is — waarbij dan het oogenblik van zijne wording, daar hij met al zijne vermogens geboren werd, ook het groote geboorteproces der liefde, als één dezer vermogens, geweest is. Waarom het, strikt genomen, slechts een enkele bacil behoefde te zijn en hoe deze door het merkwaardige proces der zelfverdeeling zijne Eva voor zich zelf kon scheppen, daarvan vertel ik u straks nog meer. In elk geval: deze eerste bacil was tegelijk de Adam van het leven — de Aphrodite 3).

Het is meer dan eene scherts, als gij hierbij aan de oude sage denkt. Aphrodite, die onder de begunstiging van een heilig oogenblik, in hare naakte menschelijke schoonheid, uit het schuim der zee is opgestegen ....

Wel is het een lange weg: van het ruwe klompje levensstof der enkele „cel" van zulk een oerbacil, tot een volmaakt en heerlijk naakt vrouwelichaam, dat door de liefde tot de hoogste schoonheid verheerlijkt is. Maar ten slotte is toch deze weg juist door de macht der liefde van zelf aangewezen. De bacil brengt tallooze nakomelingen voort, waarop de uitwendige omstandigheden en innerlijke voorwaarden onophoudelijk vervormend werken, totdat, na eene reeks van myriaden van, door de liefde verwekte, individu's, uit het vormlooze oerwezen eene Aphrodite, dat is: een menschelijk lichaam van ideale schoonheid, is ontstaan. De sage heeft dit proces slechts een weinig afgekort en heft dadelijk Aphrodite als zoodanig uit het schuim op. De natuuronderzoeker komt er niet zoo eenvoudig; hij heeft daartoe eenige millioenen jaren noodig en eene respectabele reeks van dierlijke vormen, waarin zich de opklimmende reeks van het leven, door de liefde steeds verder ontwik-

Sluiten