Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dige scheppingsdaad de, steeds voortgaande, ontwikkeling der organische wereld en het ontstaan van de eerste levende kiem, den eersten „oerbacil" op de aarde, volstrekt niet op bevredigende wijze verklaard worden. Eigenlijk zal men, zooals wel van zelf spreekt, de vraag, hoe de eerste kiem van het leven na de afkoeling der aarde ontstaan is, nooit met wiskundige zekerheid kunnen oplossen. Want hetzij men aanneemt, dat die kiem op een gegeven oogenblik „geschapen" is, hetzij men, met Sir W. Thomson, den oorsprong van het leven op aarde toeschrijft aan den val van meteoorsteenen, die organische kiemen bevatten en waarbij dus de moeielijkheid slechts verplaatst, niet opgelost, wordt — hetzij men eindelijk het ontstaan dier kiem beschouwt als het gevolg van eene, door ons in elk geval nog niet positief bewezen, „oerteelt", steeds blijft men ronddolen op het gebied der hypothesen.

Maar van al die hypothesen biedt dan toch die van de oerteelt de meeste waarborgen van waarschijnlijkheid aan. Zij onderstelt geen ingrijpen van geheimzinnige krachten, doch blijft op den bodem der wetenschap en tracht het verschijnsel uit natuurlijke oorzaken en op de eenvoudigste wijze te verklaren. Toen de stem van het leven voor goed scheen te verstommen, werd door de wetenschap de doode materie tot het leven opgewekt en de oerteelt verklaart het ontstaan van het eerste leven eenvoudig uit de wetten der ontwikkeling, waarvoor de levenlooze, organische grondstof vatbaar was.

Deze tegenstelling moet gij volkomen in u opnemen, om in den grond te begrijpen, wat de hypothese der oerteelt in wetenschappelijken zin eigenlijk wil en noodzakelijk moet willen. Om alle onbewezen, plotselinge en geheimzinnige processen buiten te sluiten, moet zij zelf, van den aanvang af, consequent zich op den bodem der ontwikkelingsleer plaatsen. De oerteelt mag onder geen omstandigheden een sprong voorstellen : zij moet eene brug zijn.

Zoodra de begrippen over dit punt helder in het licht gesteld zijn, verliest het vraagstuk van de oerteelt, naar

Sluiten