Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gieën", op het gebied der zoogenaamde anorganische stof te vinden zijn.

Om de voortplanting mogelijk te maken, is, zoowel bij hooger als bij lager ontwikkelde wezens, bij den bacil zoowel als bij den mensch, eene onmisbare hoofdvoorwaarde : het bestaan van een individu. Het moge zoo eenvoudig van samenstelling zijn, als gij wilt: een mensch, eene musch, eene hagedis, een poliep of eene plant; het moge, zooals de bacil, bestaan uit eene enkele cel of, zooals gij zelf, uit tienduizenden cellen ; maar een individu moet er zijn, om het proces der voortplanting in 't geheel mogelijk te maken. Want opdat er uit één twee ontstaan, moet er noodzakelijk eerst één als zoodanig voorhanden zijn.

Bestaan er nu in de anorganische natuur zulke individu's ? Ongetwijfeld: van dat bestaan zijn tallooze voorbeelden te geven. Een zeer duidelijk voorbeeld daarvan biedt ons het kristal aan, zooals het bergkristal, want dit is inderdaad, zoowel wat den vorm, als wat de eigenschappen betreft, één en ondeelbaar, vormt een op zich zelf staand geheel, welks uiterlijk en vormingswijze aan bepaalde wetten gebonden zijn. Hetzelfde neemt gij waar, als gij op een winterdag de fraaie sneeuwkristallen bewondert, die op uw zwart kleed vallen. Met den kijker ziet gij in de wereldruimte de geheele reeks der opvolgende toestanden van individualiseering in het rijk der sterren. De vormlooze nevelvlek valt uiteen tot sterrengroepen, bestaande uit tallooze zonnen, waarvan elk zich weer bij verdere verdeeling in planeten splitst en elke hoofdplaneet weer in wachters of manen. Als einduitkomst verschijnt eene oneindige reeks

9 *

Sluiten