Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volledig is, dat het gansche ouderlijke individu in twee of meer stukken uiteenvalt, die elk op zich zelf een nieuw individu vormen. Dit is het geval bij vele lagere organismen, onder anderen bij de bacteriën en de deeling is hier eigenlijk uitsluitend het gevolg van eene grens, die aan den groei van het individu gesteld is. De bacil neemt voedsel op en groeit, maar de natuurkracht, die hem als individu bijeenhoudt, is slechts tot eene zekere grens daartoe in staat; zoodra de groei die grens overschrijdt, begint zich opeens de werking van eene andere natuurkracht te openbaren, ten gevolge waarvan het individu eenvoudig in twee stukken uiteenvalt, die elk op zich zelf weer een nieuw leven als individu beginnen en, zonder dat wij eigenlijk de krachten nauwkeurig kennen, die daarbij werkzaam zijn, zeggen wij : het individu heeft zich voortgeplant.

In den grond der zaak gaat het bij u zelf niet anders. Gij groeit, van kind af, eerst slechts op als een afzonderlijk mensch, een individu; gij eet goed en groeit, totdat gij uwen vollen wasdom bereikt hebt en de overmaat van voedsel niet meer verbruikt wordt voor den verderen lichaamsgroei, doch uit het lichaam afgescheiden wordt in den vorm van bepaalde cellen, die, met eene, uit het vrouwelijke lichaam afgescheiden, cel vereenigd, een nieuw, op zich zelf staand, individu kunnen opleveren.

Overeenkomstige verschijnselen, maar die natuurlijk van geheel andere krachten afhankelijk zijn, doen zich nu somtijds in de anorganische natuur voor. Wij zien bijvoorbeeld aan den bovenwand van eene grot een droppel hangen, die gevormd wordt door het water, dat van bovenaf door de poriën van het gesteente naar beneden siepelt en die door de werking van bepaalde natuurkrachten als een samenhangend geheel, een individu, bijeengehouden wordt. Door nieuwen toevoer van water wordt die droppel steeds grootst" ! hij groeit en blijft bestaan, zoolang de bedoelde natuurkrachten in staat zijn om het evenwicht in stand te houden. Terwijl de droppel steeds verder groeit, komt er

Sluiten