Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soort van „electrische aantrekking" waar te nemen. Bij de eieren van de zoogenaamde „zee-augurk" 6) ziet men onder den microscoop de zaadcellen met zulk eene kracht daarop losstormen en daarna, als afgestooten, zich er weer van verwijderen, om vervolgens weer opnieuw aangetrokken te worden, dat het verschijnsel inderdaad de grootste overeenkomst vertoont met den bekenden dans van de, beurtelings aangetrokken en afgestooten, lichaampjes bij den conductor eener electriseermachine. En een dergelijke wilde storm werd zelfs waargenomen bij eitjes van planten, zooals bij die van het bekende blaaswier uit onze Noordzee, waar de zaaddiertjes (let wel: bij eene plant!) met zulk eene kracht tegen den betrekkelijk reusachtigen en tragen eikogel aanbotsen, dat deze zich om zijne as gaat draaien.

En nu hebben wij immers overal in de anorganische natuur deze aantrekkingskrachten, wier werking zich van lichaam tot lichaam schijnt over te planten, te kust en te keur, als : zwaartekracht, adhaesie, magnetische en electrische aantrekking, chemische aantrekking enz.

Ook hier is natuurlijk in de verste verte geen sprake van eenige overeenkomst in den aard dezer krachten met die, welke bij de liefde in het spel zijn. De liefde is niet van electrischen of magnetischen aard, hoewel het .dierlijk magnetisme" en het spiritistisch denkbeeld van de „magnetische sympathie" reeds vrij wat verwarring in de wetenschap gesticht hebben.

Wel echter blijft het wezen der zaak hetzelfde. De voortplanting, de liefde, maakt insgelijks gebruik van een middel, van eene krachtsuiting, die in de natuur in hoofdzaak reeds overal voorhanden is. En daarbij kunnen wij nog weder eene andere analogie opmerken, door de onderlinge aantrekking der levende cellen te vergelijken met die der chemische atomen. Evenals uit de eicel en de zaadcel, elk op zich zelf individu's, doch van verschillenden aard, door de daarin voorhanden aantrekkingskrachten, door de versmelting van beide bij de voortplanting, een nieuw, volkomen op zich zelf

Sluiten