is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der liefde in de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden behooren, waren ontstaan. En de liefde in de engere beteekenis van het woord deed daarmede haar intrede in de wereld.

Laat mij u hier nu verder vertellen.

Zooals gij weet, was de plek, vanwaar wij uitgegaan zijn, waar het ééne been van den regenboog zijne kleuren schril over een grenssteen heentooverde, uw eigen menschelijk voortplantingsproces. Van u, den man, wordt eene afzonderlijke cel, eene zaadcel, afgescheiden, die zich vereenigt met eene evenzoo vrijgeworden cel van de vrouw: het ei. Uit beider bondgenootschap groeit de nieuwe mensch op. Bij den aanvang van het leven op aarde, in den oertijd, nog lang vóór het genoemde Cambrische grensstrand, waren er nog geen menschen, en dus ook geen menschelijke zaadcellen en eicellen. Maar er waren wezens, waaruit, in eene oneindig voortgaande ontwikkelingsreeks, ook éénmaal menschen zouden ontstaan.

Deze wezens waren zoo eenvoudig, als zich slechts denken laat. Zij stelden op zich zelf slechts eene enkele levende cel voor, evenals tegenwoordig elk zaadlichaampje en elk ei eene enkele cel is. Het liefdesproces bij den mensch bestaat daarin, dat deze beide afzonderlijke cellen tot ééne enkele vereenigd worden. Op liefdesprocessen berust, in eene onafzienbare reeks, de ontwikkeling, — ook die van den ééncelligen bacil naar boven tot den mensch. Wat was nu het liefdesproces van die eerstgeborene ééncelligen bij den aanvang der geheele ontwikkelingslijn zelf ? Zocht een geheel ééncellig dier van dien tijd, overeenkomend met een zaaddiertje van tegenwoordig, een tweede ééncellig wezen op en betoonde het zijne liefde daardoor, dat het met dit laatste geheel versmolt, zooals de zaadcel met het ei versmelt?

Hierbij moet gij nu, vóór alles, één punt in het oog houden.

De handeling, zooals zij bij den mensch plaats heeft, is niet alleen een liefdesproces, een voortplantingsproces in 't algemeen. Het is reeds meer: het is eene geslachtshandeling. Er zijn twee geslachten voor noodig: man en vrouw,