Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeders meer, maar ook daarbuiten niet meer met willekeurige vreemdelingen, doch nog slechts aansluiting aan die, uiterlijk van ons verschillende, gevestigde vreemd e dwergen.

Mettertijd gewenden beide partijen zoozeer aan elkaar, alsof het zoo zijn moest, dat zij elkaar vonden. De groote dwergen wachtten de kleine af en de kleine rekenden erop groote gereed te vinden. Eerst thans was het lot der kleine dwergen, tot zelfs van de kleinste, eigenlijk voor goed verzekerd, ja, zij konden zelfs somtijds gerust nog kleiner worden : de andere groote partij hielp hem er toch doorheen met hare bestendige eigen grootte. Hoerah, hoe mooi klopte dat alles nu ! De oude, eenvoudige kinderkrijgerij was nu, wel is waar, over 't geheel, ingewikkelder geworden. Het heette nu niet meer eenvoudig: eet, groei en verdeel u ! Midden in den groei kwam nu nog iets bijzonders daartusschen: en zoek een makker van eenigszins van u verschillende soort — of hoop en wacht op zulk een makker, die tot u komt — en geef u dan aan hem over, totdat gij volledig in hem opgelost zijt; eerst uit u beiden ontstaat dan het voltooide wezen, dat zich weer door verdeeling vermenigvuldigt. Maar hoeveel aardiger en hoeveel veiliger was daarmede het gansche levensspel ook in hoofdzaak geworden! Terwijl vroeger het gewone eten eigenlijk den wezenlijken inhoud van het leven eens dwergs vormde, van de geboorte af tot op den dag van zijne eigene verdeeling toe, zoo had hij nu nog den geheelen roman met zijn zoeken, hopen, wachten en vervullen, het zalige in elkaar opgaan, zijne tweevoudigheid in het vinden, in plaats dat er vroeger slechts eene tweeof veelvoudigheid in de laatste scheiding bestaan had.

Deze toestand vormde, als het ware, een hoogsten trap. In beginsel kon dat noch ooit weer verdwijnen, noch verder gaan. En er kwamen dan ook mettertijd eigenlijk nog slechts zekere uiterlijke omstandigheden bij. En wel de volgende.

Vooreerst zal bij uzelf zeker reeds de vraag zijn opgerezen : maar hoe verdeelen zich dan nu die dwergjes, welke uit

Sluiten