Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ontbindingsproces zullen doen ontstaan, waardoor uwe lichaamsbestanddeelen weer zullen terugkeeren in den grooten kringloop der natuur.

Maar niet alleen daarom, dat zij nog zoo „actueel" voor ons zijn, wekken deze oercelwezens onze grootste belangstelling op. Want zij zijn nog meer. Zij zijn tegenwoordig nog de, blijkbaar weinig of in 't geheel niet veranderde, evenbeelden van onze oudste voorvaderen op aarde.

Hetzij ze nog thans door eene, nooit afgebroken, levensreeks even onmiddellijke, onveranderde nakomelingen van dat geslacht van eerstelingen der aarde zijn, als de planten dit indirect en gewijzigd zijn, — hetzij ze millioenenmalen, altijd weer opnieuw, naar het oude voorbeeld, door hernieuwde oerteelt ontstaan zijn, — in al die gevallen zijn zij modellen van onze vroegste voorouders. En hunne levensgewoonten geven ons in meerdere of mindere mate steeds nog eene zekere afschildering van hetgeen in het leven van die voorouders reeds gewoonte zal geweest zijn.

Ook hunne liefde is een schaduwbeeld, een laatste, ons oog nog bereikend, lichtbeeld van de „oerliefde" op aarde.

Nu vertoont zich voor u echter deze „liefde" — en dit is zeer belangwekkend — nog in een groot aantal verschillende vormen. Als 't ware allerlei methoden, verschillende aanleg, tal van variaties, — tamelijk kakelbont door elkaar en schijnbaar geheel zonder regel. Ziet gij echter scherper toe, dan komt een vermoeden bij u op. De velerlei, dikwijls uitwendig onbeduidende, wijzigingen van de liefde der oercellen schijnen u hoogst gewichtig toe, zooals alle mogelijke verspreide herinneringen aan eene bepaalde en vaste ontwikkelingslijn van den oudsten tijd, — eene ontwikkelingslijn binnen de liefde.

Onwillekeurig begint gij de zaken nog eens te rangschikken. Het is alsof deze, nog levende, éénceller hier de herinnering bewaart aan dien ontwikkelingstrap en alsof hij dien nog onveranderlijk in zijne soort van liefde vertegenwoordigt, — de ééne dezen, de andere genen, een derde weer een anderen,

Sluiten