Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslachtsdeelen. Alle individu's zijn gelijk en, ofschoon zij „kinderen krijgen," kunnen zij die krijgen zonder eenig spoor of eenige mogelijkheid van eene geslachtelijke voortplanting. Zij doen werkelijk precies zooals de genoemde dwergen.

Zij bezitten het vermogen om zekere vreemde stoffen in hun lichaam op te nemen en zoodanig geheel daarin te verwerken, dat zij in hunne eigen levensstof overgaan en tot deelen van dat lichaam worden. Die opneming en omzetting is noodig voor de zoogenaamde „stofwisseling", een grondkenmerk van alles, wat leeft. Het lichaam van een levend wezen ondergaat voortdurend stofverlies, daar de oude bestanddeelen door de ademhaling en andere processen ontleed worden en in onbruikbare stoffen overgaan, die uit het lichaam verwijderd worden, daar opeenhooping ervan nadeelig zou werken. Dit verlies moet dus aangevuld worden door het opnemen van nieuwe stoffen, d.i. van het voedsel, dat door de spijsvertering weer in bruikbare stoffen omgezet wordt. Deze voortdurende kringloop van de afscheiding der onbruikbare en het opnemen van nieuwe stoffen door de voeding en spijsvertering wordt „stofwisseling" genoemd.

En zooals wij, als hoogst ontwikkelde dieren, als menschen, dit heden ten dage nog doen, zoo deden dit vroeger reeds de ééncelligen en zij doen dit nog ; zij verliezen stof, eten, verteren hun voedsel en houden zichzelf aldus in stand,

zij vullen het verlorene onophoudelijk weer door de stofwisseling aan.

Maar het blijft niet bij dat eenvoudige aanvullen. Een kind, dat eet, vult het verlorene door de stofwisseling niet alleen aan ; het neemt ook wel degelijk toe, — het groeit, daar het meer voedsel opneemt dan voor het aanvullen noodig is. Volkomen hetzelfde geschiedt bij het ééncellige oerwezen, onzen „dwerg." Ook hij neemt voedsel in overmaat op, hij wordt positief grooter: groeit.

Maar nu verder: als deze groei een zekeren graad bereikt heeft, dan schijnt eene bijzondere kracht in het kleine organisme hem verder te stuiten ; het splitst zich in twee deelen

Sluiten