Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen onrustig, maar goed doorvoed en verwarmd, in hunne gevangenis rond en wachten hun tijd af. Intusschen wordt er in de plant een merkwaardig nieuw tafreel afgespeeld, waarop de vliegen in den aanvang zeker in 't geheel geen acht slaan, daar het haar niets schijnt aan te gaan.

Langs de spil van den ketel zitten, dicht op elkaar gedrongen, eerst een krans van mannelijke en daarboven een van vrouwelijke geslachtsbloempjes. Dicht bij elkaar, ja zelfs vlak boven elkaar gezeten, zouden zij eigenlijk zoo gemakkelijk mogelijk elkaar kunnen bevruchten en het rondzwermen van de vliegjes moest, zou men zoo denken, juist een uitnemend middel zijn om die vermenging te bevorderen. Maar: dat zou huwelijken geven in het eigen vaderhuis en dat juist wil de plant volstrekt niet. Hoe legt zij dat aan ? Eenvoudig aldus. De beide kransen van bloemen zijn niet g e 1 ij kt ij d i g, doch na elkaar r ij p. Eerst de vrouwelijke, later de mannelijke. Terwijl nu de gevangenen nog onrustig rondgonzen, wordt opeens de mannelijke bloemkrans geslachtsrijp en verspreidt dichte massa's van „stuifmeel", dus van mannelijke zaadcellen. De vliegen worden er dicht mede bepoederd, zonder er veel notitie van te nemen. Want hun wacht spoedig iets, wat veel heerlijker is. Alsof het rijpen der bloemen ook daarboven alle krachten in beslag genomen had, verslappen en verwelken nu plotseling van zelf de fuikborstels: de weg naar het zonlicht wordt weer vrij en dol van vreugde stormen de insecten naar buiten. Dus die Aronskelken schijnen het toch niet zoo kwaad te meenen ! Nauwelijks vrij, ziet gij dan ook hetzelfde vliegje opnieuw voor de verzoeking van den aasgeur bezwijken en in eene tweede bloemscheede kruipen, die haar weer voor een paar dagen gevangen houdt.

Maar hier heeft intusschen reeds lang te voren, en lang vóór het rijpen der mannelijke bloemen, eene gewichtige verandering plaats gegrepen en reeds op het oogenblik, dat de vreemde gasten naar binnen dringen, zijn hier de vrouwelijke bloemen op de as van den ketel rijp ge-

Sluiten