Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouders (in engeren zin: „I n c e s t-t e elt" genoemd 7) altijd weer opnieuw zonder bloedvernieuwing laat paren, dan vertoonen zich in de opvolgende geslachten de eigenaardigste teekenen van verval. De dieren verzwakken, de levensduur vermindert en ten slotte worden zoowel de mannelijke als de vrouwelijke individu's onvruchtbaar. Elke veefokker weet, dat hij daarmede voorzichtig moet zijn, daar die handelwijze, in haren uitersten vorm, steeds tot schade leidt, — deze fokkerij is iets „tegennatuurlijks", dat verzwakt, degenereert en eindelijk tot stilstand in de geheele familie dezer dieren voert.

En denk nu eindelijk ook aan uzelven. Zoudt gij uwe zuster, uwen broeder huwen? Juridisch is het in alle moderne cultuurstaten ten strengste verboden. Deze wet berust op moraliteitsbeginselen, die oneindig veel ouder zijn dan al onze moderne staten, ja, ouder dan onze gansche beschaving. Wilde volken, zonder staatsregeling of geschreven wetten en bijna zonder eenige beschaving, houden de huwelijken tusschen broeders en zusters of tusschen ouders en kinderen voor even verwerpelijk als wij. En zouden nu deze begrippen, die ouder en standvastiger onder ons zijn dan pyramiden, godsdiensten en kronen, slechts eene mystieke gril van de menschheid vormen ? De arts, wiens wetboek der moraal de statistiek is, zegt: neen. Hij bewijst u, in reeksen van cijfers, hoe er de grootste waarschijnlijkheid voor bestaat, dat familieteelt, tot en met de incestteelt, bij de menschen even gevaarlijk is als bij de dieren. De nakomelingen uit huwelijken van broeders met zusters, of van vaders met dochters degenereeren hier, evenals daar. Dit zegt althans, zoo voegen wij er onpartijdigheidshalve bij, verreweg de grootste meerderheid der artsen. De waarschijnlijkheid wordt echter voor den mensch juist daardoor zoo verbazend groot, dat de veroordeeling der familieteelt als een bruisende stam over hem heenslaat, uit al het plantaardig en dierlijk leven, waarvan hij immers slechts een bijzonder geval is.

Wat beteekent dit alles ? Darwin zegt: eene natuurwet. Eene natuurwet in het levende rijk is met de familieteelt in

Sluiten