Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één of vele kleinere afgespleten deeltjes, die in het ééne geval kleine (mannelijke) zwermdwergen, in het andere betrekkelijk grootere (vrouwelijke), gevestigde dwergen voorstellen. Wat beteekent dit met andere woorden?

Het beteekent: noch man, noch vrouw losten zich voortaan in hunne nakomelingen o n m i d d e 11 ij k op,

maar zij scheidden slechts van tijd tot tijd een meer of minder beperkt gedeelte van hunne lichaamsmassa als nakomelingschap af. Bij den man viel dit gedeelte uiteen tot kleine zwermende jongenscellen, bij de vrouw vormde het één, of ook wel meer, groote rustende dochtercellen. In de „taal der cellen" overgebracht: twee ééncellige oerwezens,"een mannelijk en een vrouwelijk, maakten van hunne mannelijkheid en vrouwelijkheid voortaan op die wijze gebruik, dat elk slechts een beperkt gedeelte van zijn cellichaam voor de voortplanting beschikbaar stelde. En wel viel dit gedeelte bij de ééne cel uiteen tot vele mannelijke zwermcellen, terwijl het bij de andere één of meer vrouwelijke rustende cellen vormde.

Als aanhangsel moet nog slechts aan de dwergenhistorie toegevoegd worden, dat de mannelijke en vrouwelijke dwergen beiden later hunne celstukken niet weer loslieten, doch bij zich hielden en zich als geheel bij elkaar voegden, niet om in hun geheel met elkaar te versmelten, maar om de splitsingsproducten van beide zijden eenvoudig naar elkaar toe te voeren, die dan hunnerzijds inderdaad, geheel volgens den regel, versmolten.

En thans weer een snelle salto mortale van het laatstgenoemde oerwezen naar u zelf: het mensch-dier. Waar is het onderscheid ? Hier zijn twee menschen van verschillend geslacht: man en vrouw. Zij splitsen zich bij de voortplanting natuurlijk niet eenvoudig in twee helften, zooals het kaboutertje of de bacil. Maar dat doen onze laatstgenoemde dwergen ook reeds niet meer. Ook bij den mensch splitst zich eerst zoowel de man als de vrouw, maar hier, evenals daar, splitsen zij zich in zeer ongelijke deelen ; bij beiden

Sluiten