Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkelden zich, nadat het in 't geheel éénmaal tot eene scheiding tusschen man en vrouw gekomen was, bepaalde geslachtsorganen met inwendige zaad- en eireservoirs en uitwendige geslachtswerktuigen voor het overbrengen daarvan. En toen dat alles eens „ontwikkeld" was, ja, toen stond ook het ééncellige oerdier, ten opzichte van de geslachtsvorming, feitelijk reeds volkomen gelijk met het hoogst ontwikkelde geestelijke wezen op aarde. Onwillekeurig volgt hier onze blik eene perspectief, die zich schijnt te ontrollen.

De ééncellige had thans met den mensch niet slechts de cel, het leven, gemeen, maar in één opzicht ook reeds een uiterst gewichtig orgaan. Wat ontbrak hem dan nu nog, om geheel mensch te zijn? Grootte? Nu, die kan hij zich immers door den groei verwerven. Er bestaan tegenwoordig nog wezens, de Siphoneeën 10), die zoo goed als ééncellig, doch volstrekt niet microscopisch klein zijn, doch tot een meter lang kunnen worden. Wat verder? Nog tallooze andere organen. Maag en darmen, hersenen en ruggemerg, long, hart, bloedvaten en meer andere. Maar waarom zou hij die niet eveneens verwerven, nadat reeds één orgaan van zoo groote beteekenis verworven was ? Er bestaan ééncellige oer- of vóórplanten en ééncellige, op dieren gelijkende, infusoriën, derhalve echte, ofschoon reeds betrekkelijk het hoogst staande ééncelligen, die binnen hun onmiskenbaar ééncellig lichaam toch reeds feitelijk de merkwaardigste beginselen, ook van andere organen, vertoonen. Bij de zooeven genoemde, in het water levende, siphoneeën, de grootste van alle ééncelligen, ontwikkelt zich de enkele reuzencel, die het lichaam vormt, tot eene totaalgestalte, welke werkelijk eene bedriegelijke overeenkomst vertoont met eene echte, hoog ontwikkelde waterplant, met allerlei organen : onderaardschen wortel, bovenaardsche groene takken, met tongvormige, aan den rand gezaagde, bladeren. En juist enkele van die siphoneeën vertoonen nu tevens nog het beste voorbeeld van werkelijke, geslachtelijke voortplanting binnen de gansche wereld der ééncelligen ! Nog interessanter is echter

Sluiten