Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hutten, dan paleizen, en eindelijk hooge domkerken, uit welke de geest des menschen opziet naar den sterrenhemel

Nu is trouwens juist deze volvoxkogel zelf, wat zijne ademhaling betreft, meer aan de planten verwant dan aan de dieren. Daaruit heeft zich in de rechte lijn zeker niet de mensch, doch hoogstens de hoogere plantenwereld ontwikkeld. Maar ook de zwarte cypres daarginds is, als een geweldige toren, opgebouwd uit vele, vele millioenen van celsteenen. En bovendien kozen wij immers den volvox slechts als een voorbeeld, dat zich juist voordeed. Er bestaan echter ook overeenkomstige, meer dierlijke cellenbonden van dergelijke eenvoudigste soort, ook bij de reeds vroeger genoemde infusoriën, dus ook onmiddellijk aan den oorsprong van het dierenrijk, — bijvoorbeeld de, door Haeckel beschreven, M agosphaera of Noorweegsche trilkogel 1), waarbij 30 tot 40 gewimperde peervormige cellen, met hare spitse uiteinden naar het middelpunt gericht, tot een bol vereenigd zijn, doch na eenigen tijd loslaten en zich met hare trilharen zelfstandig door het water gaan voortbewegen. Derhalve ook hier weer hetzelfde: vereeniging van een groot aantal cellen tot een gemeenschappelijken kogel, zonder werkelijk versmelten.

Bekijk de zaak nu echter nog eens nauwkeurig. Hier staat gij, daar de volvoxkogel, ginds de ééncellige amoebe. Is het onderscheid nu uitsluitend daarin gelegen, dat de amoebe als 't ware een enkele geïsoleerde metselsteen is, de volvoxkogel eene gemeenschap van een paar duizenden van zulke steenen, die te zamen een drijvenden kogel vormen, doch gijzelf een reusachtige bouw in menschelijken vorm uit myriaden van steenen ? Neen.

Herinner u, wat ik u vroeger reeds eens verteld heb. Hoe uw menschenlichaam, evenals dat van een hond of van een regenworm, niet maar alleen een kolossale, ordelooze klomp van cellen is. Het is een kunstig en doeltreffend ingericht „huis." In dit huis vormen de cellen groepsgewijze, evenals de steenen van een modern huis eener wereldstad,

Sluiten