Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fende ontwikkeling, die in dit opzicht gelegen is tusschen een volvoxkogel en den mensch.

Bij den kogel in zijn geheel was de volgende gang van zaken bijna van zelf sprekend. Terwijl de celkogel zich, volgens gewoonte, éénzijdig, met de ééne pool naar voren, voortbewoog, was het onvermijdelijk, dat deze vooruitgeschoven pool — resp. de cellen, die daar zaten, — het meeste, haar tegemoetdrijvende, voedsel ontvingen. Aan deze pool vestigde zich dus langzamerhand een standvastig geslacht van bepaalde eetcellen in dien zin. Zij voorzagen de geheele kolonie van voedingssap en werden ter belooning, of, wat in elk geval meer met de werkelijkheid overeenkomt, eenvoudig uit een nuttigheidsoogpunt, door de rest van het corps cellen mede voortbewogen. Nu was echter de uitgebreidheid van de eetpool daar aan de vóórzijde beperkt. Eene uitbreiding zou voor den groei der gezamenlijke kolonie zeer nuttig geweest zijn. Wat nu te doen ? Stel u een aardbol voor. Loodrecht op de Noordpool regent het gebraden duiven. Alleen een paar menschen, die juist toevallig aan de pool staan, kunnen ze grijpen. Hebben zij geen handen genoeg, dan wordt de regen weer afgestooten en zwermt weer terug in de wereldruimte. Wat zullen nu vindingrijke geesten doen, om de handen, in weerwil van het zeer beperkte standpunt, te vermeerderen ? Zij graven aan de pool een gat en plaatsen tal van menschen recht boven elkaar op de sporten van eene ladder. Men zou ze ook naar boven kunnen plaatsen, maar dat zou eene halsbrekende toer zijn en de ladders zouden topzwaar worden. Naar beneden is in elk geval veel veiliger. En zoo ging het nu ook met die eetcellen aan de pool van den snorrenden cellenkogel. Zij vormen een kuil, eene indeuking, ten slotte zelfs een gat, welks wanden en bodem door haar bezet blijven. Waterstroomingen sleepen de drijvende deeltjes van het voedsel tot in de diepte van de kogelpool mede. Beschut en ongestoord kunnen de eetcellen ze hier verwerken. Wat is dus het resultaat ?

Uit den kogel ontstaat, doordat zijn voorste pool als een

13 *

Sluiten