Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slechts nog ééne vraag blijft hier over, die belangwekkend en der overweging waard is. Welke cellen voegden zich, bijv. bij het ontstaan van een volvoxkogel, bijeen?

Ik bedoel dit aldus.

Gij zult u herinneren, dat bij de echte versmelting van twee cellen door de liefde, het reeds spoedig van uiterst groot belang werd, dat slechts vreemde cellen, en geen broeder met broeder, zich vermengden. Historisch werd dit, zooals gij gezien hebt, de grondslag van het geheele oorspronkelijke onderscheid der geslachten, van de geheele tegenstelling tusschen „man" en „vrouw" in de wereldgeschiedenis.

Welnu : het thans voor het eerst verschijnende beginsel van de sociale gemeenschap van vele cellen was volstrekt geene versmelting in de beteekenis der liefde. Het was eene gemeenschap tot onderlinge bescherming, geen handeling ten behoeve van de voortplanting. Niets lag dus meer voor de hand, dan dat zulke beschermingsgenootschappen, juist in tegenstelling van de liefde, zich van den aanvang af uit broeders en zusters, uit de cellen van ééne dracht, van ééne oorspronkelijke deeling der versmolten mannelijke en vrouwelijke cellen, vormden. En wel overal daar, waar reeds vooraf scheiding der geslachten ontstaan en door overerving verkregen was, hier natuurlijk uit broeders, daar uit zusters. Als eerste gevolg bleven dus altijd weer volvoxachtige broederen zusterkogels vereenigd, die in het ééne geval geheel uit cellen bestonden, waarvan elke kleine cel mannelijke deelcellen voortbracht, en in het andere weer uit zoodanige, waarvan elke groote cel vrouwelijke deelcellen leverde. Voor de bevruchting bewoog zich dan elke kogel naar een anderen van verschillend geslacht en uit de vermengingsproducten groeiden deels weer mannelijke, deels weer vrouwelijke deelcellen op, in groote massa's bij elkaar, die zich spoedig weer opnieuw, (zeker wel reeds door overgeërfde neiging gedreven) tot broeder- en zustergenootschappen samenvoegden.

Terloops zij opgemerkt, dat er reeds van het begin af ook wel eens gemengde kogels gevormd werden, waarbij

Sluiten