Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de details der geschiedenis blijft nu trouwens toch nog veel te vragen over. Het eetorgaan at voortaan voor allen te zamen. Goed. Maar dat beteekende : het deed het eigenlijke ruwe werk, maar de winst kwam, wel indirect, maar toch als hoogst wezenlijke voeding, aan alle overige cellen en organen ten goede. Zoo ook verrichtte nu het mannelijke of vrouwelijke geslachtsorgaan, voor alle andere cellen mede, het grove voortplantingswerk; ontving het nu daartoe de kracht insgelijks van alle andere cellen?

Hier begint een gebied, dat zelfs bij de hooger ontwikkelde dieren en bij ons zelf nog slechts zeer weinig ontgonnen is en dus nog des te minder voor het verledene en de oerontwikkeling. De vraag, of in weerwil van, of juist ten gevolge van, de arbeidsverdeeling, elke van de overige myriaden cellen van uw lichaam toch in geheime, innerlijke betrekking staat met die van uw geslachtsorgaan en met elke, daarin voortgebrachte zaadcel, is op zich zelf nog zeer duister. Toch is deze vraag van actuëel belang en zij raakt, voor de hoogere organismen, uwe eigene waarde persoonlijkheid inbegrepen, een onderzoekingsveld, waarop de tegenwoordige geleerden elkaar danig in de haren zitten. Het is het gebied der zoogenaamde „erfelijkheid."

Eigenlijk hebben wij het vroeger reeds heel kort aangeroerd — namelijk bij de historie der dwergen. Ik heb u toen verteld, dat uit de nakomelingen van die, als man en vrouw versmeltende, dwergen nakomelingen opgroeiden, die deels weer mannen, deels vrouwen waren. Waarvan hing dit „deels deels af ? Dit is de actuëele vraag van prof. Schenk te Weenen: wat bepaalt bij de geslachtsvoortplanting tusschen man en vrouw de geboorte van een jongen, wat die van een meisje? Beiden ontstaan afwisselend, in eene steeds ongeveer constante procentische verhouding. Maar waar schuilt de oorzaak? Niemand weet het, — en professor Schenk zal het ook wel niet weten. Wat wij echter bij den mensch niet weten, hoe zouden wij dat kunnen ontraadselen bij de oercellen? Ik heb hierboven

Sluiten