Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheid krioelt, woekert en barst op het oogenblik van hypothesen — maar overtuigend is er eigenlijk geen enkele. Die van Darwin is als 't ware de ruwste, maar, om het vraagstuk zelf tastbaar en helder te maken, ongetwijfeld ook de aanschouwelijkste. Maar het is bijna meer dan waarschijnlijk, dat de zaak zelve nog zeer veel ingewikkelder is. Eene enkele grove tegenwerping moge ons tevens nog eene schrede verder in de moderne erfelijkheidsdebatten doen doordringen.

Als elke cel van de cellenkolonie gedurende haar leven direct op elke zaadcel voortging te werken, in den zin van Darwin, dan moest ook het volgende juist zijn. Nemen wij aan, dat gij, van huis uit, geen moedervlek gehad hebt. Op een goeden dag echter heeft iemand u bij ongeluk de wang verbrand, zoodat eene vlek, een litteeken, ontstaan is. Na dien tijd krijgt gij een kind. Het gelijkt in zijn gansche uiterlijk overigens sprekend op u. Zal het nu ook het litteeken hebben ? Waarom niet, naar den geest van Darwin's erfelijkheidstheorie? Ook die door verbranding veranderde aangezichtscellen gaven haar korreltje af, dat door uw geheele lichaam circuleert en dus ook naar de zaadcel gevoerd wordt, die het kind voortbracht — en zoo zou dus ook het kind het brandmerk moeten ontvangen. Darwin en een aantal andere geleerden verzekeren u, dat juist gevallen van zulke overerving dikwijls waargenomen werden. Dit wordt echter betwist door eene andere school, aan wier hoofd Weismann staat. Zij zeggen : dat de overerving van zulke nieuw verworven eigenschappen nog nooit en nergens waargenomen is. Is dit juist, dan zou het natuurlijk een krachtig argument zijn tegen den genoemden samenhang tusschen elke cel van de gansche celgemeenschap en elke zaadcel van het geslachtsorgaan. Weismann heeft dan ook weer eene geheel andere erfelijkheidstheorie opgesteld, die echter op hare beurt weer bestreden wordt door zoovele anderen, die toch ook weer niet met Darwin meegaan, doch weer eigene hypothesen huldigen. Gij wordt dus verplaatst in een strijd, waar, bij de twijfelachtigste punten, zelfs de

Sluiten