Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee reeksen van processen moet gij eens nauwkeurig overzien en met elkaar vergelijken. Hier is een bol, uit cellen samengesteld, evenals de volvoxkogel. Welke historische ontwikkeling ligt daar nog achter? Velerlei trappen. Oorspronkelijk waren er alleen ééncellige wezens. Deze ééncelligen ontwikkelden zich in dien zin, dat zij elkaar twee aan twee zochten, een beweeglijke en een trage, een kleine en een groote. Zij versmolten, en brachten door splitsing eene schare van nieuwe ééncelligen voort. Gedurende lange tijdruimten is de ontwikkeling waarschijnlijk niet verder gevorderd. Toen kwam eene nieuwe ontwikkelingstrap. Vele der aldus gevormde ééncelligen voegden zich aaneen tot eene sociale gemeenschap. In die gemeenschap ontstond eene zekere verdeeling van den arbeid. Eenige cellen belastten zich, voor alle andere mede, met de voortplanting en alleen zij splitsten zich voortaan in den cellenkogel tot mannelijke zaadcellen en vrouwelijke eicellen.

Deze gansche toedracht hebt gij in het voorgaande zelf bijgewoond, niet waar? Het is wel geene wereldbewegende ontwikkelingslijn, maar toch altijd een stukje geschiedenis, dat zich in zijn geheel zeker over eene aanmerkelijke tijdruimte uitstrekte. En zeker gaat het wel terug tot zeer oude tijden. Nog ver voorbij het genoemde Cambrische strand ....

Bekijk nu den afzonderlijken volvoxkogel nog eens voor

Bölsciie, Liefde i. d. Natuur I 2e druk. '4

Sluiten