Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedt dit nu met het doel, dat geh ee 1 e m en sch enin di vi d u's feitelijk weer aan elkaar zouden groeien als ceH en. Ook het koenste staatsverband schept geen werkehjken Briéreus 3) met vijftig hoofden en honderd armen en de innigste samenleving voert niet tot een menschelijken „rattenkoning", waarbij vijftig of meer individu's met de achterlijven aan elkaar gegroeid zijn. En zelfs de gloeiendste liefde, waarij men elkaar als 't ware zou willen opeten, doet toch man en vrouw nooit tot een blijvend dubbel-wezen versmelten.

Bepakt met deze vier grondstellingen, klopt gij nu aan bij een tooverslot, dat kristalblauw is en dat door schoone elfen bewoond wordt. Sommigen zitten als prachtige bloemkelken op den grond. Anderen zwemmen als groote, glinsterende klokken vrij door de blauwe zee. Gij zijt bij de poliepen en medusen aangeland. Leg bij dezen nu uwe vier stellingen als maat aan en meet.

Reeds de kleine groene zoetwaterpoliep werpt uwe eerste menschenstelling omver. Hetzelfde individu brengt van voren, dicht bij den krans van vangarmen, zaad en meer naar achteren een ei voort. Natuurlijk moet de bevruchting wederkeerig tusschen de producten van twee individu's plaats hebben, — want gij kent de geheime wet van de kruisbevruchting. Maar het reusachtige onderscheid met u blijft bestaan. Overigens behoeft de kleine Hydra, — en dit maakt de zaak nog ingewikkelder — zich volstrekt niet uitsluitend langs geslachtelijken weg te vermenigvuldigen. Nog zeer dicht bij den genoemden oertoestand in onze dwergenhistorie staande, waarbij nieuwe individu's eenvoudig gevormd worden door „knopvorming", door afscheiding van een stuk van het lichaam, dat spoedig zelfstandig, zonder de noodzakelijkheid eener vermenging met een vreemd wezen, aan een knop gelijk, tot een nieuw

Sluiten