Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen alleen bij gelegenheid een onverklaarbaar deficit constateeren in de balans van hun krachttoevoer en van de werkelijke winst aan bloedkracht: zij berekenen den tafelschuimer als 't ware in cijfers, zonder hem, als werkelijken blinden passagier onder de laboratoriumstafel, te herkennen. Maar terwijl deze, boordevol gegeten, hoogst genoegelijk in zijne geniale oplossing van het sociale vraagstuk, alle andere zorgen op zijde zet, gaat hij over tot de vervulling van zijn levensdoel door — de liefde. En dat wel in uw lichaam, mijn waarde, want al waart gij ook kuisch en vroom als een asceet, die voor eeuwig de liefde afgezworen heeft, zoo kunt gij dezen lichtzinnigen gast niet verhinderen, de groote wet der natuur te vervullen in het inwendige van uw eigen strenge en heilige lichaam en dat wel met voorbeeldelooze volharding — zij het ook onder eenigszins zonderlinge omstandigheden.

Door bovenstaande figuur kunt gij u van den lintworm ongeveer eene voorstelling maken. Vooreerst de zoogenaamde „kop", die van vier zuignappen en van tal van haken voorzien is, om zich aan den darm vast te hechten en die naar achteren eenigszins smaller, in eene soort van hals uitloopt. Dan de eindelooze keten van zoogenaamde „leden", die aan het geheel eigenlijk eerst het uiterlijk van een „worm" geven in de beteekenis, die leeken eraan hechten en welke, zooals bekend is, elk afzonderlijk gemakkelijk loslaten en verwijderd worden. Maar nu moet gij u dit beeld van uwe vroegere herinnering eens nauwkeurig zoölogisch voorstellen.

Wat gij „kop" en „hals" noemt, is vooreerst reeds alleen de eigenlijke, in aanmerking komende, lintworm zelf, een echte worm uit de klasse der zoogenaamde „platworme n", die in het schema van het dierenrijk nog aanmerkelijk lager staan dan de, u het best bekende, vertegenwoordigers van het geslacht der wormen: de regen- of aardworm en de bloedzuiger. Zulk een lintworm met zijne zuignappen en zijn hals kan, zonder eenig aanhangsel, in uw darm zitten en stelt dan toch reeds een echt, op zich zelf staand, lint-

Sluiten