Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stel u, na het voorgaande, thans nog de B o n e 11 i a 8), bijgenaamd de „groene", voor, die in alle opzichten één der wonderlijkste vormen ter wereld is, en welke worm ook in de wijze van zijn huwelijksleven niet licht zijns gelijken zal vinden.

Er bestaat eene vermakelijke legende bij de Batakstammen op Sumatra. Een slechte huisvriend wil aan een braven echtgenoot met alle geweld zijne vrouw afhandig maken. Te vergeefs: hij vindt de deur tot haar hart gesloten. Wat doet hij ? Hij verandert zich zelf in een zoeten appel en schiet aan den boom. De vrouw, die juist belust is op die vrucht, plukt den appel en eet hem op. Toen, zoo heet het, jubelde de slechte kerel daar in de diepte van de maag en riep: „Hoerah! ik heb toch mijn zin gekregen." Voorde anatomie van den goeden Batak is hart of maag zoo ongeveer hetzelfde. Als gij echter de echtverhouding van de Bonellia bestudeert, dan schijnt die fraaie episode eene, opzettelijk voor haar uitgevonden, scheppingslegende te zijn.

De Bonellia gelijkt uitwendig ongeveer op eene kleine donkergroene augurk van ongeveer vijf centimeters lang, waaruit eene soort van rekbaren steel of kiem nog vele malen verder uitgroeit en die van voren als een druivenrank vertakt is. Zoo ligt zij onder steenen in het slib van de Adriatische zee; de augurk is het lichaam en de steel de snuit en het geheele afgrijselijke beest in dezen vorm is voorloopig slechts het vrouwelijke dier, mevrouw Bonellia. Het vraagstuk, om een man voor haar te vinden, is een waar kunststuk.

Deze groote, groene vrouw stelt een reusachtig asyl voor, dat onder zijn beschuttend dak echter niet slechts één zulk een Lilliputter verbergt, doch meestal verscheidene tegelijk, tot achttien stuks toe. In het begin — als de mannetjes nog als volkomen onervaren jongelingen aankomen — dunkt hun de groote muil van hunne echtvriendin de eerste de beste toegang te zijn. Zij zuigen zich in den slokdarm vast (dus evenals die verliefde Batak) en slijten daar eene poos als larve een welgedaan leventje. Nadat zij verzadigd en volwassen zijn, bespeuren zij dan echter de gewaarwordingen der liefde en

18*

Sluiten