Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelde kanten gericht zijn. Bekijk ze nu nauwkeurig. De wormen bestaan geheel uit de bekende vleeschkleurige ringen. Uiterlijk verschil tusschen hen beiden ziet gij niet, want wat gij ziet, is immers geen man en vrouw, maar elke worm is beiden tegelijk. Als de verliefde ringen nu eens doorzichtig als glas konden worden, dan zoudt gij het volgende zien. In den tienden en elfden ring van elk lichaam (van den kop af gerekend, waar de mond ligt) bevinden zich bij ieder twee paar mannelijke geslachtsorganen, die zaadcellen voortbrengen en wier zaadleiders in den vijftienden ring naar buiten uitmonden. In diezelfde ringen bevinden zich echter bij ieder ook telkens een paar taschjes, die het mannelijke zaad van buiten af kunnen opnemen en ter rechter tijd naar de, eenigszins verder naar achter gelegen, eileiders kunnen toevoeren, waar het de eieren, die uit den vrouwelijken eierstok afgevoerd worden, kan bevruchten. De beide wormen sluiten zich nu zoo tegen elkaar aan, dat van beiden de tiende tot vijftiende lichaamsringen juist tegenover elkaar komen te liggen, en wel zoo, dat wederkeerig de uitlozingsbuis voor het zaadvocht van den éénen tegenover het leege zaadtaschje van den anderen komt te liggen. Op dit oogenblik zonderen de huidklieren dezer ringen eene vloeistof af, die snel opdroogt en een band vormt om de geheele geslachtsstreek, zoodat zij, als 't ware, tijdelijk vergroeid schijnen. Na de bevruchting wordt deze taaie band weer afgeworpen en elke worm heeft nu zijn eigen zaad ontlast, maar bevat nu een reservoir met vreemd zaad, waarmede hij nu, daar het gevaar voor de eigenlijke zelfbevruchting voorbij is, naar gelang der behoefte, de eigen eieren bevruchten kan.

Op dergelijke wijze heeft ook het proces der liefde bij de bloedzuigers plaats, maar natuurlijk in het water. Bij deze hermaphrodieten zijn de gewaarwordingen der beide geslachtssoorten bij elk individu aanwezig, een toestand, die bij de hoogere dieren reeds lang verlaten is en reeds ver achter ons ligt en ook liggen moet. Dit leert ons ook de

Sluiten