Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dieren, kreeften en visschen, die dan, elk voor zich, weder zich verder ontwikkelden, zonder naar boven ooit weer samen te komen. Uit den stam, die (oppervlakkig gesproken) met den oester aanvangt, is als hoogste vorm de inktvisch voortgekomen. Van den kreeft naar boven is de lijn voortgezet, laten wij zeggen, ongeveer tot de mier. De visch is in den loop der jaarmillioenen mensch geworden. Maar het minst zijn de zeeëgels en zeesterren opgeklommen ; de zeester is zelf zoo tamelijk het toppunt gebleven van zijn ganschen ontwikkelingstak.

Deze betrekking: vier evenwijdige lijnen, die alle te zamen hoogere lijnen, doch van verschillende lengte, zijn en die op eene gemeenschappelijke lagere wormbasis steunen, moet gij bij al het volgende onafgebroken in het oog houden, om niet in de war te komen.

Nadat wij thans met de wormen afgerekend hebben, moet ik uit al de vier bovenste evenwijdige stammen een gansche „Decamerone" 9) van liefdeshistories vertellen over zeesterren, oesters, kreeften en gewervelde dieren: maar het moet u steeds duidelijk voor den geest staan, dat wij in het geheel voortaan vier hoofdromans voortzetten, wier hoofdstukken wel in zich zelf veelvuldig aan elkaar sluiten, maar nooit van den éénen roman in den anderen overgaan.

Wij beginnen met de lijn der zeesterren, daar deze ons in de genoemde beteekenis tegelijk in de lijn van de toenemende wonderverhalen verplaatst.

Stel u een zeeëgel voor, zooals gij hem in het aquarium gezien of aan het zeestrand zelf verzameld hebt en waarvan op blz. 285 de zoogenaamde Turksche tulband (A c r o 1 a d i a) uit den Indischen oceaan afgebeeld is. De naam „stekelhuidigen" voor deze gansche diergroep wordt u duidelijk bij de beschouwing van het dier, dat voor u ligt en dat er uitziet als eene stekelige vrucht, een klomp van harde kalk, waaruit naar alle kanten scherpe stekels uitsteken. Eerst daaraan, dat het ding zich beweegt, bemerkt gij, dat het geene, in de zee geworpen, werkelijke kastanjevrucht, doch een dier is.

Sluiten