Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd gestroopt. Maar daarna is zij verder een „enkel" individu gebleven, zooals gijzelf er een zijt.

Hoewel zulk eene zeester, als gij haar aan het strand vindt, zoo stijf lijkt als eene sinaasappelschil, zoo mag men toch niet vergeten, dat zij een zeer goed ontwikkeld dierlijk zieleleven vertoont. Een ingewikkeld zenuwstelsel, met een grooten zenuwring om den mond, waaruit straalsgewijs zenuwstrengen naar de armen uitgaan, doen haar kennen als strenge éénheid in geestelijken zin. Integendeel: met de meeste andere stekelhuidigen bezit zij zelfs duidelijk herkenbare oogen, in den vorm van lichtbrekende roode punten aan de spitse uiteinden der armen. Wel verre van een passieve gast onder de „stillen in de zee" te zijn, leidt zij daar beneden een echt rooversleven en overrompelt in de purperen diepte kleine kreeften, oesters en visschen, die zij naar hartelust verslindt. En gij vindt bovendien bij eenige soorten iets, dat, wellicht sterker dan iets anders, dezen indruk van een standvastig individu, in geestelijken en lichamelijken zin, versterkt.

De volwassen vrouwelijke zeester, die zelf eens ontstaan is door de gewetenlooze vernietiging van haren voedstervorm, vertoont op onmiskenbare wijze een zeker moederlijk gevoel tegenover hare eigene nakomelingschap. Als eene broedende klokhen ziet gij de zeestervrouw, verborgen onder steenen, met gebogen armen boven hare bevruchte eieren en uitkruipende jongen zitten, — een zonderling beeld en tegelijk eene eerste aandoenlijke sport van de ontzaglijke ladder, die hoog in de geestelijk verhevene menschheid, met het kind aan de borst der Madonna, haar hoogtepunt bereikt....

Welnu dan : dit „goede individu" krijgt het bij gelegenheid, in weerwil van al zijne samengestelde individualiteit, gedaan, om zich, zooals één dier orgaanlooze oerdieren, nog eens in twee individu's uit elkaar te splitsen. Onder de wildste stuiptrekkingen komt er op eens door de geheele zeester als 't ware een inwendige scheur .... een deel van de sterarmen wil van de anderen af. Maar dat kan slechts zoodanig, dat ook het middenstuk eenvoudig door-

Sluiten