Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen.

"->w<r

1. De gewone of gewapende lintworm (Taenia sólium) heeft 700 i 800 leden en is aan den kop „gewapend" met twee rijen van haken; de ongewapende (Taenia sagindta) met 1200 & 1300 dikke, stijve leden, zonder haken aan den kop; de breede lintworm (Bothriocéphalus ldtus) behoort tot een geheel ander geslacht en is de grootste lintworm van den mensch, met duizenden leden. 2. Het gekruiste dubbeldier (Diplozóon paradóxum), 6 millim. lang, met een lichaam in den vorm van een dubbel kruis, behoort tot de orde der zuigwormen (Trematoden). — 3. Briareus, zie aant. 3 op blz. 247. — 4. De leverbot (Dfstomum hepSticura), een z u i g w o r m van 28 millim. lang, leeft in de galgangen van het schaap en andere herkauwers, paarden, varkens enz. Zij kunnen in groot aantal doodelijk zijn en richten somtijds groote verwoestingen onder de schapen aan. — 5. Het tarweaaltje ofgraanaaltje (Rhabdftis tr(tici), verwant aan het a z ij n a a 11 j e (Rh. a c é t i), doch nog veel kleiner (2l/8 millim.), leeft vrij in graankorrels en veroorzaakt eene ziekte daarvan. Beiden behooren tot de N e m at o d e n of draadwormen. — 6. Het bi et en-aal t j e (Het er ó d e ra Schachti), insgelijks eene nematode, die, vooral in Duitschland, berucht is als de oorzaak der .bietenmoeheid", waardoor men de eigenschap van een stuk gronds verstaat, om na een zeker aantal jaren, zonder tusschengewas, geene gezonde beetwortels meer op te leveren. In 1859 werd door Schacht het bietenaaltje als de oorzaak van die ziekte herkend. — 7. Rhabdftis nigrovenósa (van het Gr. r h a b d o s = staaf, naar den staafvorm en n i g r a = zwart, vena = ader), een wormpje van 2 centim. lang, dat in de longen van den kikvorsch leeft en welks embryo's in groot aantal door het darmkanaal verwijderd worden en zich dan ontwikkelen tot mannetjes en wijfjes, die elkaar bevruchten. In het lichaam van het wijfje ontstaan dan twee of drie embryo s, die het inwendige van het wijfje verteren, de huid doen

Sluiten