Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slijm worden zij vereenigd tot een samenhangenden klomp, eene zoogenaamde zaadpatroon, die, zooals wij dadelijk zien zullen, een zeer eigenaardig doel heeft.

Behalve deze omslachtige inrichting bezit de slak nu nog twee ingewikkelde bijmachines. Vooreerst nog een ledigen ketel, die door een afzonderlijk kanaal eveneens met de groote geslachtsopening in verband staat. Van binnen uit ontvangt deze noch eieren, noch zaad, maar hij schijnt juist bestemd, om door die opening iets van buiten op te nemen, waarvan wij dan ook dadelijk zullen hooren. En dan is er dicht bij de geslachtsopening nog een vierde zak, blijkbaar de merkwaardigste. Het is een étui, een zakvormige bus, die naar buiten geopend kan worden en waarin een klein voorwerp van kalk, in den vorm van een spits „pijltje", gelegen is. Ook dit raadselachtige voorwerp staat onmiddellijk in geenerlei betrekking tot de eieren of het zaad : het schijnt insgelijks op iets van buiten te moeten wachten.

Verlaten wij nu het inwendige van onze slak, waar wij al deze teekenen en wonderen ontdekt hebben en bekijken wij nu het geheele dier eens van buiten. De geslachtsproducten zijn in overvloed in het lichaam voorhanden, maar het kan er alleen op zich zelf volstrekt niets mee uitrichten. Ook onze slak schijnt trouwens volkomen afkeerig van de, volgens onze bekende grondwet, ongetwijfeld tegennatuurlijke zelfbevruchting te zijn, hoewel die hier, volgens de ligging en den vorm der bevruchtingsorganen, zeer goed mogelijk zou zijn. Maar onze slak blijft op den bodem der „moraal", niet zoozeer wegens hare zedelijke beginselen, doch meer' uit bepaalde nuttigheidsredenen. Zij hoopt nog op iets bijzonders, dat de gansche zelfbevruchting haar blijkbaar nooit zou kunnen verschaffen en dat zich thans inderdaad spoedig voordoet in den vorm van eene andere slak van haarsoort.

Daar nadert zij, op een natten Meidag, statig en deftig, zooals dit eene slak betaamt. Op dezelfde wijze gebouwd zijnde als hare collega — het gaat moeielijk hier de woorden : bruid en bruidegom te gebruiken — heeft zij ook

Sluiten