Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het loopen. En zoo kwam het, dat langzamerhand nog slechts vier paren pooten inderdaad voor het loopen gebezigd werden. Daarentegen gingen de beide eerste paren meer over in den dienst van den, juist in hunne buurt aanwezigen, mond : van lange grijp- en looppooten krompen zij ineen tot korte grijp- en bijtwerktuigen van den mond, — zij werden eenvoudig in kaken veranderd. Bekijkt gij een ander, nog hooger ontwikkeld geleed dier, een insect, zooals den kever, dat, evenwijdig aan de spinnen, insgelijks uit duizendpooten en nog vroeger uit echte ringwormen ontstaan is, dan ziet gij, dat daar het proces nog verder gegaan is: hier worden zelfs drie paren pooten als kaken gebruikt en er zijn nog slechts drie paar echte looppooten, in plaats van vier paar voorhanden, — de kever heeft zes pooten, in plaats van acht bij de spin, maar daarentegen drieërlei kaken, in plaats van tweeërlei bij de spin. Met dit stukje Darwinisme zult gij nu reeds beter begrijpen, wat onze spinneman doet — op zich zelf eene hoogst, hoogst zonderlinge zaak.

Hoewel die spinkaken aan den mond in de eerste plaats als echte kaken voor de voeding dienen, zoo hebben zij toch haren algemeenen vorm als ledematen, als pooten of als armen, zooals gij het noemen wilt, trouw bewaard. Men noemt ze dan ook „kaakpooten," ofschoon „kaakarmen" nog juister zou zijn, want zij worden van tijd tot tijd ook gebezigd voor doeleinden, die meer met die van de armen overeenkomen.

De kleine mondpootjes of kaken zijn op dezelfde wijze geleed als uw menschenarm, zelf nog ingewikkelder. De onderste stukken van beide (als 't ware de bovenarmen) passen stevig als echte eetkaken op elkaar en kunnen op en tegen elkaar, evenals gewone kaken, het eten vermalen. De verdere leedjes echter (als 't ware onderarm en hand) springen van onder en van boven als fijne spitse uiteinden van deze eigenlijke kaken nog een weinig naar voren. Van boven vormen zij telkens een kleinen spitsen tand, waarin

Sluiten