Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar nog is er niets beslist. Eene nieuwe mogelijkheid. Op ééne spinnevrouw aan de schutting komen verscheidene wachtende en hopende mannetjes. In den regel is de verhouding : één wijfje op een d o z ij n mannen. Dat geeft dus concurrentie. Onverhoeds, terwijl hij nog over de goede of kwade voornemens van de heldin zijner droomen zit te peinzen, wordt de held door een medeminnaar aangevallen. Strijd, verdediging, kloppartij. De heldin wacht. Wie zal overwinnaar zijn ? De overwinnaar is ontwijfelbaar ook de krachtigste man. Een Godsgericht derhalve. Nu, onze spinneman moge dan werkelijk de sterkste zijn. De medeminnaar af. En thans — uit den strijd naar de liefde !

Voorzichtig, steeds behoedzaam, sluipt heer spinneman op zijne dame toe, evenals zij met den rug naar beneden. Nu grijpt hij haar met de pooten bij het lichaam. Zij laat het zich welgevallen. Wel een kwartierlang liefkoost hij haar slechts — als een mensch, die langzaam een schuw dier tracht gerust te stellen. Toch kan er juist nog in dat laatste voorbereidende kwartier der liefkozingen eene plotselinge catastrophe plaats hebben : volkomen onverhoeds breekt soms, volgens geloofwaardige waarnemers, de spin los, alsof het lagere eetinstinkt plotseling toch nog den meer edelen liefdehonger de baas wordt, — en in minder dan geen tijd is de spinneman als arme zondaar gegrepen, ingesponnen, gebeten en uitgezogen. Bij sommige soorten van spinnen, waar de mannetjes buitengewoon klein zijn, ziet gij zelfs, dat de kleine spin-Gunther voorzorgshalve met een sprong op den rug van zijne dreigende Brunhilde springt en haar eerst van die veilige plaats uit liefkoost, voor het geval de eetlust haar mocht bevangen. Want dit is juist het gevaarlijkste bij deze uiterste situatie — het volkomen onberekenbare, waarbij het scherpst, door eene plotselinge wending van het instinkt, het eigenlijke conflict daar kan zijn.

Op het toppunt van deze gevaarlijkste crisis waagt het mannetje, blijkbaar door een niet meer te bedwingen verlangen gedreven, toch den beslissendsten stap. Met eene snelle

Sluiten