Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Manheer Stekelinsky.

Van de spinnenschutting bij het dennenwoud naar de zeekust.

Het is maar voor een oogenblik. Na het sprookje van de spin moet ik u hier dadelijk een tweede vertellen, wegens de tegenstelling, ofschoon op geheel ander gebied. Laat voor een oogenblik de gelede dieren weer wegzinken in den blauwen wolkennevel. Wij keeren dadelijk weer tot ons onderwerp terug. Thans slechts een intermezzo. Uit de gastraea ontstond een worm. Uit den worm ontstond hier een kreeft, een duizendpoot, eene spin. En daar een oervisch, eene lamprei, een haai, een steur, een echte visch, zooals een haring. Gij herinnert u, — de haringen, hoe zij liefhadden. Duik voor eene minuut daarheen met mij naar beneden — naar de bloedverwanten van den haring. In het groene water, in de smaragdgroene diepte, die van visschen wemelt. Weer een somber conflict. En weer de oogen van de Madonna, — ook hier.

Ik had eens een kennis, wiens geheele levensphilosophie opging in de melodie: „de vrouw is bitter". In zijn ergste uren peinsde hij er zelfs over, of de vrouw niet volkomen overbodig was. Een beletsel voor de beschaving. Wellicht slechts langs spiritistischen weg naast den man getooverd, alleen als eene booze schim van zijn lichtgeest, als een

Sluiten