Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die prachtige kleuren in een blijvenden toestand, het zoogenaamde „bruiloftskleed", over. Maar aan bruiloft schijnt Stekelinsky nu juist wel het allerminst te denken.

Terwijl hij vroeger een onruststoker en onverbeterlijke vechtersbaas was, zoo is thans, met den bonten rok, de volledigste wereld- en medevischverachting over hem gekomen. Zijn bitter temperament heeft het toppunt bereikt en het schijnbare bruiloftsrood is slecht eene, blijvend geworden, kalkoensche -haankleur van den individualistischen dweeper geworden, wien reeds de aanblik alleen van een tweede wezen de aderen van toorn dreigt te doen barsten.

Het vrije rondzwerven in het water wordt plotseling gestaakt. Hij zoekt eene vaste plaats op, van welke hij niet meer van zins schijnt te wijken. Wie hem nadert, dien verjaagt hij als een razende, man zoowel als vrouw. Is het terrein echter schoon en is rondom alles in rust gekomen voor een volkomen kluizenaarsleven, dan zet hij zich daar aan een geheimzinnig werk.

Hij begint met allerlei grondstoffen aan te sleepen, die de bodem van het water oplevert, zooals worteltjes, deelen van waterplanten, grashalmen en verschillende stoffen voor den nestbouw. Menig geschikt voorwerp rukt hij eerst met geweld hier of daar af en laat het dan nog eens vallen om te onderzoeken, of het soms, als te licht drijfmateriaal, door de waterbeweging meegevoerd wordt, of op den bodem zinkt en zich door zijne eigene zwaarte vasthecht. Alleen zware bladeren en halmen neemt hij, als bruikbaar, mede en, evenals een spreeuw soms lange stroohalmen als eene vlag achter zich aan sleept, zoo ontziet ook hij zich niet, soms met

plantendeelen aan te komen dragen, die langer zijn dan zijn eigen lichaam. '

Op de geschikte plaats in zoet water, meestal op een zandigen bodem, liefst met helder en snel vlietend water, wordt het verzamelde ruw materiaal opgehoopt en langzamerhand met oneindige voorzorgen tot een kunstig en stevig bouwgewrocht samengevoegd, welks bodem bestaat uit eene holte

23*

Sluiten