Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen honger en de gewaarwordingen der liefde : de vrouw, die den man nog in het oogenblik der liefdesomarming met kannibaalsche voornemens bedreigt. Diezelfde vrouw echter wordt eene ideale moeder. Hier daarentegen juist het conflict tusschen den eetlust en de moederliefde: de moeders, die, roofgierig, haar eigen kroost bedreigen. In contrast daarmede echter eene uiterste verheffing van het vaderlijk gevoel, die alles weer „quitte" maakt.

In beide gevallen eene groote verwijdering tusschen de echtgenooten, zoo zelfs, dat man en vrouw, uitgezonderd voor één enkel kort oogenblik, als vijanden, als wilde concurrenten of zelfs als prooi in den strijd om het bestaan, tegenover elkander staan. Welk een afstand, — als gij u den zonderlingen Syngamus in de luchtpijp van den eend herinnert, waar de echtgenooten hun levenlang in de innigste geslachtsvereeniging verbonden bleven en als gij u het dwaze dubbeldier (Diplozoön) van vroeger te binnen brengt, waar twee liefhebbende wezens, beiden trouwens hermaphrodiet, gedurende hun gansche leven kruiselings met elkaar vergroeid blijven.

Zoowel de spin als de stekelbaars staan in de ontwikkelingsreeks hoog boven het Diplozoön. Zou dus de hoogere ontwikkeling tot eene toenemende scheiding der geslachten, tot eene toenemende vernietiging van den echt voeren ? Dat zou eene gewaagde gevolgtrekking zijn. Bij zulke gevallen als die van de spin en de stekelbaars is de gang van zaken nog beneden alle echtvereeniging gebleven. Wel ziet gij reeds vrij ver beneden u het huwelijk reeds ontwijfelbaar echt opvlammen, doch slechts als latere hervereeniging van twee, als 't ware geestelijk en innerlijk op zich zelf staande, scherp van elkaar gescheiden individu's. Zulke individu's waren echter eerst mogelijk bij een zekeren trap van geestelijke ontwikkeling.

En terwijl die trap tot stand kwam, moest zij eerst in uiterlijken vorm als eene isoleering, eene verwijdering van de beide geslachtspartijen verschijnen. Van de stompe le-

Sluiten