Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In elk geval was, met het op den voorgrond treden van deze nieuwe bestemming van het individu, eene nieuwe brug geslagen naar eene hoogere echtelijke, of ten minste tot den echt naderende, samenwerking en naar eene, meer ideale, hervereeniging der geslachten, ook nevens en na de eigenlijke geslachtshandeling, waardoor van zelf weer eene regeling geschapen werd, die de uiterste individualiseering en isoleering der geslachten moest tegenwerken. Spinnevrouw en spinneman, Stekelinsky en Stekelinska, zijn elk op zich zelf de scherpste individualiteiten, — hetgeen zoover gaat, dat bijna elke liefdesgewaarwording, elke geslachtsbetrekking tot elkaar, elke „liefdehonger", die het roof- en maaginstinkt tegenover den geslachtsgenoot zou kunnen neutraliseeren en remmen, volkomen ontbreekt. De geslachtshandeling, hoewel als zoodanig ook hier onvermijdelijk, daar anders het gansche voortbestaan inéén zou storten, wordt samengedrongen tot één oogenblik van tegenzin, bij de spin zelfs van levensgevaar. Gij meent aan de volkomen tegenovergestelde pool van alle echtvereeniging te staan. En toch : te midden van al die uiterste isoleering der geslachten verschijnt bij mevrouw Spin de krachtige moederliefde, bij meneer Stekelinsky de blijvende vaderlijke genegenheid tegenover de nakomelinschap.

Terwijl het individu op het punt staat, om zich van de geslachtsgemeenschap te emancipeeren, ziet het zich toch op eene plaats, die althans toch indirect weer met het geslacht samenhangt, aan iets gebonden, dat boven de isoleering als individu gaat. Zou van hier uit toch wellicht weer eene nieuwe noodzakelijkheid van een dubbelleven uitgegaan zijn ? Als bijvoorbeeld mevrouw Spin en meneer Stekelinsky alleen eens niet hunne o u de rzorg voldoende konden volbrengen ? Daartoe een tweede wezen noodig hadden ? Dan lag het voor de hand, dat ook hier de andere ouderlijke geslachtshelft daartoe de natuurlijke deelgenoot werd. En als nu ook bij den nestbouw de spin vrouw door den spin man en de Stekelinsky door de Stekelinska

Sluiten