Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijgestaan werd ? Ziet gij de roode streep, waartoe de ondoordringbare morgennevel uiteenvloeit.... ?

Geen nieuw Syngamus-huwelijk, waarbij de beide echtgenooten gedurende hun geheele leven lichamelijk vergroeid zijn, doch een geheel nieuw beschermgenootschap van twee, overigens zeer scherp en individuëel gescheiden, geslachtsindividu's, eene compagnieschap ter bescherming van de jongen, tot den nestbouw en ter verdediging van het nest. Dan langs dit nieuwe, ideale bondgenootschap, dat zelf het uiterste contrast van eene nieuwe lichamelijke vergroeiing zou zijn, de eenvoudige liefdetocht van man tot vrouw als 't ware weer terug, maar tevens weer aansterkend tot nieuwe kracht, — doch verbeterd, verhoogd, geestelijk verheven, onder volstrekt in acht nemen der beide geslachtsindividualiteiten : — de hoogere echt bij de dieren. Een hooger dier: — de mensch !

Werp nog eens vluchtig een blik terug op den geheelen afgelegden weg, — tot in de nevelen der oude dwergenhistorie. Oorspronkelijk volstrekt geene scheiding der geslachten. Eerste voortplanting door splitsing eener cel. Vervolgens uit deze splitsing, langs een ingewikkelden weg, tot de noodzakelijkheid als 't ware van een „hooger opbieden" der splitsing door hoogere versmelting. Twee cellen zoeken elkaar, — vloeien samen. Eene kleine mannelijke, eene groote vrouwelijke. De afzonderlijke cellen gaan over in celgenootschappen. Elk genootschap brengt een bepaald quantum mannelijke of vrouwelijke cellen voort, met het doel om te versmelten : er ontstaan veelcellige mannelijke en vrouwelijke individu's van hoogeren, als 't ware van den tweeden graad. In deze mannen en vrouwen ontstaat nu een strijd tusschen twee beginselen. Het voortgaande proces der individualiseering, waardoor dier van dier, individu van individu, ten slotte ook m a n van vrouw gescheiden wordt. En het oude liefdesinstinkt, dat beiden minstens voor ééne handeling — de bevruchting — dwingt tot elkaar te gaan, doch daarbij ook algemeen altijd weer eene zekere neiging

Sluiten