Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijns, — en luilakkerij op reusachtige schaal van de mannelijke darren. Wat nu verder?

Mij dunkt, dat gij zelf bij de gansche historie reeds eens teruggeblikt hebt naar eene nieuwe vraag. En wel naar de vraag van het begin in 't algemeen. De duizenden, steeds opnieuw verschijnende, Vestaalschen zijn kinderen van de standvastige vrouwelijke geslachtsbij in den korf: de koningin. Goed, dat is begrepen. Het mannelijke zaad voor hare ontzaglijke massa-productie hebben de darren aan deze koningin geleverd. Goed, dat is insgelijks duidelijk, al werd het ook wat in een kort tijdsbestek afgehandeld. Maar nu eene logisch volgende gewetensvraag: vanwaar is oorspronkelijk de koningin afkomstig ? Vanwaar komen de darrenpapa's, wier bestaan in het voorjaar eenvoudig maar reeds aangenomen werd ? En eindelijk : waarvan stamde het eerste geslacht van Vestaalsche maagden af ? Want gij begrijpt: één zulk een geslacht moet er bestaan hebben, vóór het eierleggen van de koningin met goed gevolg kon beginnen. Dit eerste geslacht moet eerst de kindercellen gebouwd hebben, in welke onze goede vrouw hare eieren zou leggen. En toen de eerste eieren gelegd waren, moet het de, eerst uitkomende, portie hulpelooze wurmpjes opgekweekt hebben, — want anders zou de gansche aardige inrichting reeds van den aanvang af volstrekt niet in gang hebben kunnen komen.

Om deze drie nieuwe vragen te beantwoorden, zouden wij van rechtswege thans terug moeten gaan. Maar in deze wonderwereld komt het er ook niets op aan, als wij eenvoudig voorwaarts zien, daar het jaar, dat van de lente uitgaat, toch weer over zomer, herfst en winter, op de lente uitloopt.

Tegen den herfst ontstaat er eerst in den bijenkorf eene vreeselijke crisis. De luie darren worden in een waren

Bölsche, Liefde i. d. Natuur, I, 2e druk. 25

Sluiten