Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als verstandige bouwmeesteressen alles herstellen en nieuw bouwen, hebben, geheel in stilte, een aantal kinderkamers gereed gemaakt, die grooter zijn dan de gewone. En terwijl onze trouwe mevrouw koningin deze van den noodigen levensinhoud zal voorzien, brengt ook zij daarbij iets tot stand, dat volkomen nieuw en revolutionair is.

Wel is waar, legt zij ook in elk dezer reuzencellen kort en goed haar ei. Maar leg het ei eens onder den microscoop. Zij heeft ditmaal iets weggelaten, dat anders onmisbaar was. Het ei heeft zijne noodige portie zaad niet verkregen ! Blijkbaar de vrije beschikking hebbende over het openen of sluiten van haar zaadzakje, heeft de goede vrouw ditmaal eenvoudig de grendels dichtgeschoven. Onbevruchte eieren — het schijnt een kinderspel. De groote cellen zullen dus wel opzettelijk leeg blijven.

Maar wat ziet gij ! De Vestaalschen stapelen, zooals altijd, ook om dit onbevruchte eitje zoete voederbrij op, zij verwachten dus beslist en ontwijfelbaar, in weerwil van alles, eene ontwikkeling. En zoo is het ook: het larfje komt uit, wordt verder opgekweekt, verpopt zich — en op den vier en twintigsten dag stapt uit de kinderkamer een dikke — dar.

Raadsel der raadselen. De koningin heeft de bevruchting harer eieren met mannelijk zaad volkomen in hare macht. Wil zij niet, dan bevrucht zij bepaalde eieren in bijzonder groote

kinderkamers van den korf niet en uit deze onbevruchte

eieren komen dan, naar het schijnt, steeds volgens eene ijzeren wet, in de plaats van de onvolledige Vestaalsche maagdelijns, echte, voor de bevruchting geschikte darren — dus mannetjes. Laat den geheelen bijenstaat eens voor een oogenblik uit het oog verdwijnen en wijd uwe aandacht slechts aan dat eenige, curieuze feit, dat hij u hier tegemoet voert.

25*

Sluiten