Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Parthenogénesis, maagdelijke voortplanting 5) noemt de natuuronderzoeker het, een woord, dat juist hier slecht gekozen is. Want blijkbaar is toch onze mevrouw de bijenkoningin reeds sinds lang geene maagd meer, daar zij in één jaar alleen bij de zestigduizend regelrecht bevruchte eieren gelegd heeft en zij eene reuzenbus, vol spaarzaad, nog van hare bevruchting in het vorig jaar, bezit, die voldoende is om dat nog minstens met een millioen eieren te doen. Alleen dit is juist, dat de darreneieren, die zij legt, als 't ware, maagdelijke eieren voorstellen, daar zij als zoodanig nog door geen mannelijk zaad aangeraakt zijn.

Maar dit alleen is reeds wonderbaar genoeg.

Hier doet zich een geval voor, waarbij de natuuronderzoeker in den ouden paradoxen uitroep der vertwijfeling zou willen uitbarsten : ik heb het gezien, maar ik geloof het niet. Aan de zaak zelf valt tegenwoordig volstrekt niet meer te twijfelen, want zij is door de haarkloverigste waarnemers telkens en telkens weer onderzocht en vastgesteld en in een aantal overeenkomende gevallen bij andere gelede dieren

aangetoond. Derhalve !

Feitelijk hebben wij hier schijnbaar de grofste uitzondering op hetgeen anders in de geheele hoogere planten- en dierenwereld eene „stalen wet der voortplanting" is. Eene uitzondering daarop, dat voor eene voortplanting, die van een regelrecht geslachtsorgaan (een vrouwelijken eierstok) uitgaat, ook de regelrechte vermenging van eene zaadcel met eene eicel als onmisbaar station behoort. Deze wet steunt op de traditie van myriaden levende wezens, die onverbreekbaar allen zoo ontstaan zijn en zoo verder doen ontstaan. Onze beschouwing heeft u geleerd, hoe het tot stand kwam, op grond van de dwergenhistorie, — hoe het tot stand komen moest. En nu toch eene uitzondering daarop !

Het is moeielijk, zich in zoo iets in te denken. Op het eerste gezicht zult gij zeggen : ja, als zoo iets toch nog mogelijk is bij een dier, dat zoo hoog staat als de bij, echte voortbrenging van nakomelingen uit vrouwelijke eieren zonder

Sluiten