Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannelijk zaad — waartoe dan de gansche reusachtige komedie van de scheiding der geslachten, van de verdeeling in man en vrouw, van de echte maagdelijkheid, van de bevruchting, — in één woord : dit gansche, ontzaglijk ingewikkelde net, waaruit het overige hoogere leven der liefde in millioenen mazen met de uiterste kunstvaardigheid samen-

geweven is waarom dan alles niet veel eenvoudiger ?

Maar, hoe zonderling de zaak ook zijn moge, zoo kunt gij bij eenig nadenken toch niet zoo grof argumenteeren. Herinner u eerst eens ééne zaak.

Bij den poliep hebt gij vernomen, dat de geslachtelijke voortplanting, door de vereeniging van zaad- en eicel, althans in het lagere dierenrijk (en in het plantenrijk!) slechts de ééne wijze van voortplanting is, — zij het dan ook de hoogere, opwaarts strevende. Daarnaast staat, als grovere, lagere methode, nog de eenvoudige „knopvorming".

Zooals gij weet, groeiden bij den hydrapoliep, evenals bij eene plant, ook nog nakomelingen, als knoppen of als kleine stekken, direct uit het lichaam, — zonder eenige betrekking tot de mannelijke of vrouwelijke geslachtsorganen van het betreffende dier. Bij de meduse, en nog beter bij den lintworm, hebt gij toen gezien, hoe deze voortplanting door knopvorming als 't ware afwisselde met de geslachtelijke voortplanting. Gij zaagt dieren, die elkaar regelrecht bevruchten, met man en vrouw, zaad en ei, doch waar later uit het, aldus gevormde, jonge dier een tweede, ja somtijds een derde voortkwam, als door knopvorming uit een plantentak. En waarbij dan eerst in het derde of vierde geslacht weer op het beginsel „man en vrouw" werd teruggekomen en opnieuw geslachtsvoortplanting plaats had. Nu, deze zaak is nu niet zonder meer op ons onderwerp van toepassing.

Want, bedenk goed : de jonge darren ontstaan geenszins door knopvorming, ergens in of aan de bijenkoningin. Zij ontstaan veeleer uit regelrechte „eieren", die aan den echten eierstok gevormd en naar buiten gelegd worden — dus als 't ware reeds halverwege de echte geslachtelijke voortplan-

Sluiten