Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar nu komen de zorgzame Vestaalschen weer op eens op den voorgrond. Reeds hadden zij voor dit koninklijke kind eene vorstelijke wieg gebouwd en nu zetten zij dat werk stelselmatig voort, door ons bevoorrecht kindje, zoodra het er éénmaal is, van den aanvang af anders te voederen, met rijkelijk en uitgezocht voedsel.

Het gevolg van die voedering is de ontwikkeling van eene echte, voor de voortplanting geschikte, vrouw. In plaats van eene Vestaalsche maagd ontstaat in de koninginnecel eene echte nieuwe koningin, — dat is: eene bijenvrouw met volledigen eierstok, normale geslachtsopening en een volkomen zaadzakje. Dit feit is, zooals gij begrijpt, van de grootste beteekenis voor de beoordeeling van het geheele wonder dezer bijenfamilie in het algemeen ! Dadelijk ziet gij echter daarmede in de eerste plaats het boven gestelde raadsel opgelost: waarom uit bevruchte vrouweneieren Vestaalschen, en niet weer geslachtsrijpe vrouwen, ontstaan.

Feitelijk gaf en geeft e 1 k bevrucht ei van de koningin in den aanleg weer eene echte, normale vrouw. Naar gelang van de voedering in de kindsheid blijft echter deze vrouw als zoodanig onontwikkeld en zij wordt reeds vroeg eene Vestaalsche, — of zij wordt werkelijk rijp tot eene koningin.

Met andere woorden : streng genomen is de Vestaalsche als zoodanig een kunstproduct, dat eerst later ontstaan is door gebrekkige voeding. Gedurende den geheelen vorigen zomer hebben de Vestaalschen van den korf, in hare qualiteit als kindermeisjes, steeds slechts weer opzettelijk Vestaalschen laten ontstaan. En nu voor het eerst zijn zij evenzoo opzettelijk van haar beginsel afgeweken en hebben, door schijnbaar „betere", doch blijkbaar voor het eerst geheel normale, opkweeking van eene kleine, eene „koningin" doen opgroeien.

Dat feit staat onherroepelijk vast. Gij kunt een nog zeer klein bakerkind uit de koninginnewieg met eene andere larve uit eene willekeurige Vestaalsche wieg verwisselen:

Sluiten