Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee personen: den man met het zaad en de vrouw met de eieren, terwijl als extra-arbeid alleen aan de vrou nog bovendien de moederliefde toebedeeld werd. Ook bij de bii bliift de eerste arbeidsverdeeling volledig voortbestaan ï dar en koningin. Maar hier komt binnen de vrouwe. 1 ij k e afdeeling nog eene nieuwe arbeidsverdeeling tot stand - die „extra arbeid" der vrouw, als verpleegster harer kinderen, wordt aan eene soort van secunda.rvrouw opgelegd, die geheel in dien arbeid opgaat, - want terwijl J W niet bevrucht wordt en geen eieren legt, kan. zg aan de zorg van het vreemde kroost tot den laatsten droppel

harer kracht wijden. Wi-nstaat

Gii ziet dus, wat het beslissende was in den bijenstaat,

niet waar ? Maar nu dringen zich nog twee verdere vragen

op: hoe kon het zoo worden? En ten tweede: was het

nUttiq en was het een vooruitgang, dat het zoo wer .

De eerste vraag is spoedig beantwoord, als gij beden

hoe in den bijenkorf nog thans Vestaalschen ontstaan Elke

Vestaalsche is van nature eene echte vrouw. Hare g

slachtsdeelen zijn hechts onvolkomen Gij hebt echter gezien,

dat dit qeen aangeboren organisch gebrek is, doch een ge volg van gebrekkige voeding als zuigeling. Wij kunnen dat historisch zeer diep ophalen. Stel u het volgende voor

Er was eens eene oerbij, die het wonderbare, bij andere insecten ontbrekende, vermogen bezat om door eene enkele bevruchting (en bovendien door de wonderbare, ook bij andere insecten voorkomende, gave der maagdelijke voortplanting zelfs zonder bevruchting) ontzaglijke massa's eieren te leggen. De uitkomende larfles hadden «ene goede en de oude bij had genoeg moederliefde om naar hare

krachten voedsel aan te sleepen.

Maar dat ging toch op den duur „iet. Haar kracht qing ver b o v e n haar verplegende kracht. De man S niet mee,-wat te doen? Zelfs bij was het onmogelijk, al die hongerige monden behoorl jk stoppen. Na eenigen tijd kwam eene eerste portie jonge

Sluiten