Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij spoedig levendig deel aan de verdere opkweeking der larven, — zij ontlasten de oude eierlegster van de moeite der voedering en kweeken eindelijk weer uit de latere larven tegen den herfst grootere wijfjes. Deze echte vrouwen vinden dan weer hare darren, die intusschen door beide partijen ter wereld gebracht zijn, door de oude stammoeder buiten haar eigenlijke eierleggerij en door de onvolledige wijfjes nog extra door parthenogenesis. Zij bevruchten elkaar, overwinteren en in de groene lente beginnen zij de historie weer lustig opnieuw. Hier ziet gij ongetwijfeld eene brug.

Laat het kleine aantal nu tot eene reuzenmassa aangroeien. Laat alles vast geregeld worden. De eierleggende kracht van de oer-, aarts- en bovenvrouw — de „koningin," — neme tot in het ontzaglijke toe. De Vestaalschen moeten zich, in eene reeks van geslachten, eerst altijd herhalen, opdat het nieuwe ontstaan van nieuwe, voor de bevruchting geschikte koninginnen, zooveel mogelijk voorbij den darrenloozen herfsten wintertijd naar de lente verplaatst worde. Daar de koningin ook voldoende is voor de maagdelijke voortplanting (dus voor de productie van mannen), verdwijnt ook deze in den regel bij de Vestaalschen en blijft slechts voor geval van nood, als latente „kracht", bestaan. Het lot der mannen van den stam moet dan eindelijk ook volgens een bepaald beginsel geregeld worden : zij zullen nog eene poos het genadebrood eten, om dan echter, zonder pardon, over de kling gejaagd te worden. Zoo hebt gij dan op een goeden dag den bijenstaat. Laat de mensch nu nog goede woningen verschaffen .... en gij zijt er.

Blijft nog de tweede vraag. Zeker, dat geval met de bij is zeer interessant. Maar was het ook een vooruitgang der ontwikkeling ? Onwillekeurig denkt gij, dat zulks bij zulk eene groote sociale vereeniging wel het geval moet zijn. Dit is geen vereeniging volgens het oude siphonophorenbeginsel, waarbij kwallen, evenals een rattenkoning, tot eene soort van „overdier" vergroeiden, waarbij alles gegrond was op volledige arbeidsverdeeling. Geheele dier-individu s wer-

Sluiten