Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare eigene liefdespagode gevonden. In haar en aan haar is zij volkomen versteend — dat is : eeuwig blijven staan. En het was in zekeren zin blijkbaar het toppunt van den geheelen stam der gelede dieren, die in dergelijke „staatsvormen" tegen een hard gewelf stiet en zich vastrende.

Naast den bijenstaat staan nog twee andere duidelijke en groote pogingen van de insectenwereld tot den staatsbouw. Beide insgelijks meer of min „staten der liefde." En beide als zoodanig even onvruchtbaar.

De ééne is de mierenstaat. In tegenstelling van den bijenstaat ontbreekt hem ook het laatste spoor van eene monarchale regeering. Overigens, evenals daar, drieërlei staatsburgers : mannetjes, wijfjes en weerbare soldaten met groote koppen. Doch dit is voor het vraagstuk der liefde bijzaak. Ook hier blijft het zeer schrille contrast der individu's. Mannetjes, wier geheele cultuurplicht (en in zulk een insectenstaat heerscht ongetwijfeld reeds eene zekere cultuur) zich bepaalt tot het oogenblik der bevruchting en wijfjes, die volstrekt niets anders doen dan zich laten bevruchten en eieren leggen. Ten slotte toch een leven als in een harem voor beide partijen. En de geheele eigenlijke staatsarbeid in de handen van, levenslang, natuurlijke eunuchen, aan wie alle liefde totaal vreemd blijft.

Het tweede geval is de staat der termieten. Gij kent de zwarte klanten in uwe provisiekamer, die men kakkerlakken noemt. De huisvrouw houdt ze gewoonlijk voor „kevers." Maar het zijn geen kevers, al zijn het ook insecten, zooals dezen. Zij vormen eene groep van insecten, die dichter staan bij de oorwormen en sprinkhanen dan bij de kevers. Bij deze kakkerlakken kunt gij nu ook de termieten opnemen, dieren, die eenigszins op mieren gelijken, doch evenmin mieren zijn als de kakkerlakken kevers. Gij hebt van de termietenwoningen in de tropen gehoord. Kolossale bouwwerken, zooals geen mier ze bouwt. Daarin woont de termietenstaat. En ook dit is weer een liefdesstaat Bevruchtende mannetjes. Eene eierleggende „koningin", die in haar hoogste

Sluiten