Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen.

1. Orfon, het schitterendste sterrenbeeld aan den hemel, genaamd naar den reus van dien naam uit de Odyssee van Homerus. Drie sterren van de eerste grootte vormen eene rechte lijn, dwars door het sterrenbeeld, den zoogenaamden gordel. — 2. Vestaalsche maagden, de priesteressen van V e st a, de godin van den huiselijken haard, moesten het eeuwige vuur, in den tempel van deze, onderhouden. Zij legden de gelofte van eeuwige kuischheid af. Op het verbreken daarvan stond de straf van levend begraven te worden. — 3. I n d ü 1ceinfinttum = in het zoete onbegrensde. — 4. Fortunitus en zijne zonen, die het onderwerp vormen van een Duitsch volksboek uit de 16e eeuw, waren in het bezit van een onuitputtelijken geldzak. Het onderwerp is o. a. door Hans Sachs en den Engelschman Decker dramatisch behandeld. — 5. Parthenogénesis van het Gr. Pdrthenos = maagd en génesis = ontstaan, voortbrenging. — 6. Ver sacrum ( = gewijde lente) was oorspronkelijk bij politiek gevaar bij de Romeinen een, aan Mars gewijd, offer van alle in de volgende lente geboren menschen en huisdieren; later zinnebeeldig gebezigd, door de menschen, welke aan Mars gewijd waren, als zij den vereischten leeftijd hadden, over de grenzen te zetten, om elders eene nieuwe kolonie te stichten. — 7. Tyrannis, Gr. = alleenheerschappij. —

Sluiten