Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gefingeerde leerlingen, die altijd precies zeggen, wat de lesgever ml, dat zij zeggen .... Dit alles en nog veel meer zit om de kern der methode als een bittere bolster. Of liever — dit alles wordt om de zaak, waar het om te doen is, heengehangen en gewonden, tot het geheel er uit ziet als zwaar corpulent, 't geheel, dat niet meer dan schema, dan geraamte had moeten zijn, dat ieder deskundige dadelijk kon doorzien."

Deze studie nu is in den geest van de door den heer Van tHoog bepleite eischen geschreven; met weglating van tal van „omwindselen", zonder bij de behandeling der leerstof te zeer in bijzonderheden af te dalen, en daardoor van bestudeering af te houden, is er naar gestreefd, inzicht in het geheele leerplan te geven. Daaraan toch heeft elk onderwijzer, onverschillig welk deel van het rekenonderwijs hij heeft te geven, behoefte, wijl hij alleen hierdoor instaat gesteld wordt, de beteekenis van zijn aandeel voor het geheele rekenonderwijs te bepalen. Slechts te vaak blijft een handleiding echter onbestudeerd, al zou men er gaarne kennis mede maken, omdat het „zoo'n kluif" is; een gewone handleiding dient alzoo niet voor dit doel.

Intusschen, deze studie wil niet alleen dien „kijk op het geheel geven aan hen, wien bestudeering eener handleiding te vervelend werk is, ze beoogt vooral, de voorbereiding tot het examen voor onderwijzer en hoofdonderwijzer te vergemakkelijken. Voor het eerste toch wordt geCischt: „bekendheid met de voornaamste leerwijzen voor de vakken, genoemd onder a, b en c der Wet (op het L. O.)" en deze bekendheid omvat voor het rekenen zooveel, dat van a.s. onderwijzers geëischt kan worden een leergang voor de deeling' van geheele getallen, voor de vermenigvuldiging van gewone (tiendeelige) breuken, voor het zoeken van den G. G. D., voor de oppervlakte-berekening met gebroken getallen, voor de inhoudsberekening, enz 1), en zulke opgaven kunnen niet be-

') V.g.l. hot „Leerboek der Paedagogiek" van J. Konino.s (1)1. 186), waarin zulke opgaven „voor een groot deel opgegeven op onderwijzers-examens", voorkomen.

Sluiten